پراکندگی و توزیع ژئوشیمیایی عناصر در خاک های مینرالیزه و غیر مینرالیزه کانسار مس مالانجکند

پراکندگی و توزیع ژئوشیمیایی عناصر در خاک های مینرالیزه و غیر مینرالیزه کانسار مس مالانجکند
   خلاصه مطلب:
   تحقیقات همه جانبه و مطالعات گسترده عناصر همراه با استفاده از هاله های ثانویه و روند پراکندگی و توزیع عناصر نادر و هالوژن ها با مشخص شدن پارامترهای آپتیمال و ارزشیابی بهینه بر روی خاک های دوباره نهشته های مس دوران رکئن در اطراف کانسار مس مالانجکند هندوستان موردبررسی قرار گرفت. تجزیه شیمیایی عناصر
PH, Cl, Br, I, Mn, Fe, Ag, Cd, Co, Ni. Cr, Zn, Pb, Cu در توده معدنی جهت ارزش یابی کاربدر آن ها در این کانسار انجام شده و نتیجه آزمایش ها نشان میدهد که تجزیه شیمایی صرفاً بر اساس کمیت فلز در خاک برای مشخص کردن علائم و راهنماهای مهم و وجود آنومالی های با ارزش در راستای کانی سازی موجود مفید نمی باشد.
   طی این بررسی ها مشاهده گردید که بعضی از عناصر با تحرکم بیش تر مانند
Ni, Cu, Zn عناصر راهنئمای منطقه ی بوده و دیگر عناصر از قبیل Cd, Ag و نسبت Br/Cl در پی جویی و کشف آنومالی های مربوط به این کانسار و همچنین در تعیین گسترده منطقه و ردیابی ریشه توده معدنی بسیار مفید واقع گردیده اند.
   جدول ضرایب انطباق عناصر دلالت بر ایندارد که
Br, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Pb عناصر راهنما و مشخصه محیط ثانویه در منطقه مالانجکند می باشند