ارزیابی کارایی روش‌های آماری در تعیین پتانسیل خطر زمین لغزش

   ارزیابی کارایی روش‌های آماری در تعیین پتانسیل خطر زمین لغزش

   نوشته : دکتر سید محمود فاطمی عقدا ،دکتر جعفر غیومیان و عقیل اشقلی فراهانی

    چکیده :

   در این تحقیق ارزیابی کارآیی روشهای آماری در پیش‌بینی پتانسیل زمین لغزش با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در سیســــــتم اطلاعات جغرافیایی (GIS) صورت گرفته است. برای این منظور منطقه رودبار که می‌تواند بعنوان الگویی مناسب برای بخشی از منطقه شمالی کشور باشد در نظر قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که لیتولوژی، فاصله از گسل، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، بارندگی و حداکثر شتاب زلزله عوامل اصلی موثر در وقوع ناپایداری در منطقه می‌باشند که جهت ارزیابی هر یک از این عوامل بعنوان یک لایه اطلاعاتی در تحلیل‌ها برای تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفته‌انداز تحلیل‌های آماری یک متغیره و چند متغیره جهت ارزیابی پتانسیل خطر زمین لغزش استفاده گردید. در تحلیل‌های رگرسیونی مشخص شد که طبقه‌بندی داده‌ها بصورت رده‌های شیب، بارندگی و ... باعث کاهش دقت پیش‌بینی‌ها می‌گردد. همچنین وزن‌دار نمودن واحدهای نمونه بر حسب بزرگی هر واحد با میزان لغزش یافته هر کدام از آنها باعث افزایش دقت ارزیابی می‌گر بطور کلی از بین تحلیل‌های یک متغیره، روش تراکم سطح نتایج بهتری را ارائه می‌نماید. تحلیل‌های رگرسیونی چند متغیره نشانگر آن است که داده‌های پیوسته نتایج مناسبتری را در مقایسه با داده‌های گسسته ارائه می‌دهند. از طرف دیگر وزن‌دار نمودن نمونه‌ها بر حسب مقادیری نظیر بزرگی سطح واحدهای زمینی و یا درصد لغزش‌ یافته هر واحد می‌تواند نتایج را بهبود بخشد.

   واژه های کلیدی : روشهای آماری ، ارزیابی خطر زمین لغزش، پیش بینی ،‌ سیستم اطلاعات جغرافیایی ، ارزیابی چند متغیره ، ارزیابی رگرسیونی، عوامل کنترل کننده زمین لغزش