سونگون‚‌نگینی دیگر بر کمربند مس

    سونگون‚‌نگینی دیگر بر کمربند مس
   کانسار سونگون،جای گرفته در شمال باختری کمربند مس از سه کانی سازی مشخص اسکارن، افشان و رگه ای تشکیل شده است، زون غنی شدگی آن یا وجود ندارد و اگر هست کانی سازی ثانویه مس سولفوره در آن دیده نمی شود. بررسی های ژئوشیمیایی وجود دو کانی سازی کاملا مشخص را بر روی اسکارن و توده نفوذی مونزونیتی نشان می دهد. بررسی های ژئوفیزیکی نشان داد که کانی سازی با کم ترین مقدار ناهنجاری الکتریکی همراه است. بررسی زمین شناسی گمانه ها و تونل ها، به ترتیب از ژرفا به سوی بالا، وجود دگرسانی کائولینیتی شدن را به همراه مولیبدن- مس در زیرو سیلیسی شدن و مس – مولیبدن را در بالا ، سریسیتی شدن با مس و پیریتی شدن را با مس بسیار کم در بالاترین سطح نشان می دهد. در بررسی های میکروسکپی دلیل گسترش ناهنجاری مولیبدن در مقایسه با مس روشن شده است و ثابت شد که کانی سازی پیریتی شدن و تا حدی بخشی از مس در وابستگی با دگرسانی سیلیکات های آهن دار با گوگرد برخاسته از محلول های گرمابی است.