محیط رسوبی و توالی های سنگ های پرمین در منطقه بی بی شهربانو‚ جنوب شرق تهران

    محیط رسوبی و توالی های سنگ های پرمین در منطقه بی بی شهربانو‚ جنوب شرق تهران
   سنگ های پرمین در منطقه بی بی شهربانو ضخامت 142 متر از سنگ آهک فسیل دار تیره (سازند روته) تشکیل شده است. فصل مشترک زیرین این سازند با ماسه سنگ های کوارتزی سازند لالون (کامبرین بالایی) به صورت ناهمسازی فرسایشی است وفصل مشترک بالایی آن نیز با سازند الیکا (تریاس) به صورت ناهمسازی فرسایشی / کارستی است که با افق لاتریتی مشخص می شود. با توجه به فرامینیفرهای بنتیک و جلبک های آهکی، سنگ های پرمین این منطقه سنی معادل مورگابین (
Murghabian)دارند.
   با مطالعه مقاطع نازک و تعیین میکروفاسیس های رسوبی به طور کلی سه نوع زیر محیط رسوبی شامل دریای باز (
Open Marine)،سد یا بار (Barrier or Bar)و لاگون تا پهنه کشندی (Lagoon-Tidal flat)تعیین شده است. محیط رسوبی سنگ های پرمین در منطقه بی بی شهربانو شباهت فراوانی به محیط های کربناته عهد حاضر مثل خلیج فارس دارد.‌این سنگ ها در محیط دریایی کم عمق در پلاتفرم های اپی کنتینانتال حاشیه قاره ای تشکیل شده اند. پلاتفرم کربناته دریای پرمین در ناحیه مورد مطالعه از نوع رمپ هموکلینال همانند بخش جنوبی خلیج فارس بوده است.
   تغییرات عمودی میکروفاسیس ها و منحنی تغییرات عمق مربوط به آن، یک سیکل رسوبی پس رونده را برای سنگ های پرمین بی بی شهربانو ارائه می دهد که حاوی سی و شش (36) سیکل کوچک پس رونده در مقیاس متر است. سیکل پس رونده سازند روته در مقیاس میلیون سال بوده و ناشی از فاز کششی، فرونشینی ناحیه ای، و تغییرات استاتیک جهانی است که ظاهرا در اثر بالا آمدن آهسته و سقوط سریع سطح دریا ایجاد می شوند. در حالی که سیکل های دسته دوم (
Parasequence)احتمالا از تغییرات استاتیک ناشی از فعالیت یخچال ها یا ریتم های آب و هوایی میلانکویچ (Milankovitch Rhythms) منشا گرفته اند که ظاهرا با سقوط آهسته و بالا آمدن سریع سطح نسبی آب دریا همراه اند.