چینه شناسی و بیوزوناسیون سازندهای سرچشمه و سنگانه در شرق حوضه کپه داغ

    چینه شناسی و بیوزوناسیون سازندهای سرچشمه و سنگانه در شرق حوضه کپه داغ
   حوضه رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرق ایران قرار دارد که رسوب گذاری در آن از ژوراسیک تا ترشیاری ادامه داشته است. ناحیه مورد مطالعه در شرق حوضه کپه داغ و در یال شمالی یک طاقدیس پلانچ دار واقع است. در این مطالعه دو مقطع چینه شناسی در شرق جاده‌مشهد - سرخش و در جنوب روستای باغک اندازه گیری شده است. در منطقه مورد مطالعه سازند سرچشمه به فرم همشیب بر روی سازند تیرگان و در زیر سازند سنگانه قرار دارد که از دو بخش زیرین (مارنی) و بالایی (شیلی) تشکیل شده است. بخش زیرین این سازند از تناوبی از سنگ آهک های مارنی، مارن، و سنگ آهک های االیتی فسیل دار تشکیل شده است.
   بخش بالایی از شیل های خاکستری رنگ همراه با سنگ آهک های فسیل دار تشکیل شده است. سازند سنگانه شامل شیل های رسی تیره رنگ است که به طرف بالا به شیل های سیلتی تا سیلت استون تبدیل می شود. شیل های بخش بالایی این سازند به علت وجود گلاکونیت، رنگ سبز زیتونی دارند.
   در این مطالعه سه بیوزون (
C,B,A) برای سازندهای سرچمشه و سنگانه ارائه شده است که بیوزون A تمام سازند سرچشمه را در بر می گیرد.