تحلیل پتروفیزیکی و پیش بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران

 

تحلیل پتروفیزیکی و پیش­بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران

عباس عباس­زاده شهری1*، رسا حسینی2، فریدون رضایی3، کامبیز مهدی­زاده فرساد2 و نعیم پنائی2

تاریخ دریافت:  14/ 06/ 1391                تاریخ پذیرش: 29/ 11/ 1391

چکیده

شبکه­های عصبی روش­های محاسباتی یادگیرنده هستند که به کمک آنها می­توان یک نگاشت خاص را برآورد کرده یا داده­های مختلفی را دسته­­بندی کرد. یک شبکه عصبی بر خلاف کامپیوتر­های رقومی که نیازمند دستورات کاملاً صریح و مشخص هستند، به مدل ریاضی محض نیاز ندارد، بلکه مانند مغز انسان قابلیت یادگیری به وسیله تعدادی مثال مشخص را دارد. هدف مقاله حاضر، اثبات تابع تخلخلی و تحلیل به عنوان یک رهیافت نیرومند در برآورد تخلخل سنگ مخزن با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی است که در آن با ارائه راه­حلی مناسب بر پایه تحلیل پتروفیزیکی می­توان تخلخل را با استفاده از داده­های نمودار­های چاه­نگاری متداول تا حد بسیار خوبی برآورد کرد. روش پیشنهادی بر پایه داده­های پتروفیزیکی موجود در یکی از میادین نفتی جنوب باختر ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به­دست آمده از تجزیه شبکه مشروط بر اعتماد به داده­ها با آزمون­های مختلف در بررسی تابع از جمله رگرسیون، جذر میانگین مربعات و SPLine نشان دادند که میزان خطای شبکه بر حسب داده­های موجود در محدوده مهندسی با ضریب اطمینان بالایی قابل قبول هستند و می­تواند برای برآورد تخلخل مورد استفاده قرار گیرند. این روش افزون بر کاهش هزینه­ها و اقتصادی کردن طرح، می­تواند راهگشای انجام پژوهش‌های مختلفی در این زمینه در مقاطع بعدی شود.

کلیدواژه‌ها: تحلیل پتروفیزیکی، تخلخل، داده‌های چاه‌نگاری، شبکه­های عصبی، نگار صوتی، نگار گاما.

1استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران

3استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی ایران، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: عباس عباس­زاده شهری؛  E-mail: a_abbaszadeh@iauh.ac.ir