محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

 

محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

مجید خانجانی1*، سیدرضا موسوی حرمی2، حسین رحیمپور بناب3 و محمدرضا کمالی4

تاریخ دریافت:  19/ 10/ 1391         تاریخ پذیرش: 06/ 03/ 1392

چکیده

سازند سروک (آلبین - تورونین) دومین سازند مخزنی مهم در مخازن جنوب و جنوب باختری ایران است و بهطور چیره از سنگهای کربناتی تشکیل شده است. در این پژوهش بخش بالایی سازند سروک در میادین نفتی سیری برای تعیین ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و چینه‌نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌های رخساره‌ای منجر به شناسایی 12 ریزرخساره شد که در 5 مجموعه رخساره‌ای قرار می‌گیرند و در یک محیط رسوبی رمپ کربناتی هموکلینال برجای گذاشته شده‌اند. بیشتر فرایندهای دیاژنزی که این سازند را تحت تأثیر قرار داده‌اند شامل آشفتگی زیستی، میکرایتی شدن، سیمانی شدن، انحلال، دولومیتی شدن، استیلولیتی شدن، پیریتی شدن و ایجاد شکستگی‌ها است. مهمترین سیمانهای مشاهده شده در این سازند شامل سیمان کلسیتی هم­بعد ریزبلور، سیمان کلسیتی دروزی، سیمان کلسیت اسپاری بلوکی درشت‌بلور و سیمان سین‌تکسیال است. بررسی‌های چینه‌نگاری سکانسی به شناسایی 3 سکانس رسوبی رده سوم در بخش بالایی سازند سروک انجامید و رخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی در چهارچوب چینه‌شناسی سکانسی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژهها: سازند سروک، میادین نفتی سیری، مدل رسوبی، دیاژنز، چینه‌نگاری سکانسی.

1دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4دانشیار، پژوهشکده اکتشافات و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: مجید خانجانی؛E-mail: drkhanjani@Gmail.com