اسفنج‌های اسفینکتوزوئن تریاس بالایی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان (خاور ایران مرکزی)

 

اسفنج‌های اسفینکتوزوئن تریاس بالایی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان (خاور ایران مرکزی)

کورش رشیدی1* و  بهنام صابرزاده 2

تاریخ دریافت: 13/04/1391                    تاریخ پذیرش: 16/10/1392

چکیده

رسوبات تریاس بالایی ایران مرکزی با سازند نایبند شناخته می‌شود و مجموعه‌ای از رسوبات کربناته و تخریبی است که به عضوهای مختلفی تقسیم شده است. عضوهای کربناته شامل بخش‌های بیدستان و حوض‌خان می‌باشد که دارای زیا و فلورای متنوعی است. به منظور مطالعه و شناسایی زیستمندان موجود در رسوبات بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان، دو برش در منطقه نایبندان انتخاب شد. یکی در جنوب ‌باختری دیگ‌رستم، و دیگری در جنوب باختری مقطع تیپ، که به صورت سیستماتیک نمونه‌بردای شده‌اند. از نقاط مختلف منطقه نمونه‌برداری غیرسیستماتیک نیز انجام شد که به شناسایی جلبک، روزن‌بر و اسفنج‌های مختلفی انجامید. این مقاله به معرفی اسفنج‌های اسفینکتوزوئن:Nevadathalamia variabilis, Amblysiphonella sp., Discosiphonella sp., Kashanella irregularis, Paradeningeria alpina, Tabasia maxima, Tabasia media, Tabasia minima از عضو حوض‌خان می‌پردازد. همچنین مطالعات سنگ‌شناختی به همراه ساختمان‌های رسوبی و میکروفاسیس‌های مطالعه شده، گویای تشکیل عضو حوض‌خان در یک دریای کم‌ژرفا در نزدیکی ساحل می‌باشد. گاهی شرایط برای رشد موجودات ریف‌ساز فراهم بوده و در نتیجه ریف‌های پراکنده و کوچکی را در عضو حوض‌خان در ناحیه شکل داده‌اند.

کلید واژه‌ها: تریاس بالایی، اسفینکتوزوئن، اسفنج، حوض‌خان، سازند نایبند، ایران مرکزی

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

* نویسنده مسئول: کورش رشیدی E-mail: kooroshrashidi@pnu.ac.ir