دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران

 

دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران

جواد ربانی٭1، ابراهیم قاسمی نژاد 2، علیرضا عاشوری 3 ، محمد وحیدی­نیا 4

تاریخ دریافت: 16/12/1390                   تاریخ پذیرش: 02/02/1392

چکیده

واحد شیلی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز شامل 47 متر شیل و مارن به رنگ­های ارغوانی، سبز و خاکستری می­باشد که به تدریج به سمت بالا به مارن و سنگ‌آهک­های آرژیلی تبدیل می­شود. به منظور بررسی دیرین‌بوم‌شناسی(پالئواکولوژی) و محیط دیرینه این نهشته­ها شواهد پالینولوژیکی از جمله پالینوفاسیس‌ها، فراوانی و تنوع داینوسیست­ها و داینوسیست­های شاخص محیطی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. مطالعات پالینولوژیکی چهار پالینـوفاسیسIV: shelf to basin transition, VIII&VII: Distal dysoxic-anoxic shelf, IX: Distal suboxic-anoxic basin , که محیط دریایی دور از ساحل (distal shelf) و دریای باز با شرایط کم‌اکسیژن را نشان می­دهد. میکروفاسیس نمونه­ها در تمامی طول برش پلانکتونیک وکستون- پکستون بوده، که محیط ژرف دریای باز را برای این رسوبات پیشنهاد می­نماید. از نظر علم چینه‌نگاری سکانسی با توجه به نسبت سیست­های فرم کوریت به پروکسیمیت، پروکسیموکوریت و کویت (C/PPC)، نسبت مـــــواد آلی بی‌شکل به پالینومــــــورف­های دریایی (AOM/MP)، تنوع و فراوانی داینوسیست­ها، گونه­های شاخص محیطی و نیز پالینوفاسیس‌های تعیین شده می­توان شیل‌های ارغوانی را به سه سیستم تراکت تراز پایین، پیشرونده و تراز بالا به همراه یک مرز سکانسی نوع دو و یک سطح بیشینه غرقابی نسبت داد. به طور کلی مجموعه شواهد پالینولوژیکی یک روند افزایش نسبی ژرفای آب به سمت بالای این واحد را نشان می­دهد.

کلیدواژه­ها:  محیط رسوبی، دیرین‌بوم‌شناسی (پالئواکولوژی)، شیل‌های ارغوانی، پابده، زاگرس.

1 دکترا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ‌ایران

2 استاد، پردیس علوم، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 

نویسنده مسئول: جواد ربانی ؛ E-mail:Javad_Rabbani80@yahoo.com