زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در حوضه کپه داغ خاوری، برش‌های چینه‌شناسی جلیل آباد (جنوب باختر کلات) و روستای آب تلخ (خاور مشهد)

 

زیست­چینه­نگاری سازند آب­تلخ بر مبنای نانوفسیل­های آهکی در حوضه کپه­داغ خاوری،  برش‌های چینه‌شناسی جلیل­آباد (جنوب باختر کلات) و روستای آب­تلخ(خاور مشهد)

فریبا فروغی*1، انوشیروان لطفعلی کنی2، سیلویا گاردین3 و محمد وحیدی نیا4

تاریخ دریافت: 17/01/1392             تاریخ پذیرش: 14/05/1392

چکیده

حوضه رسوبی کپه‌داغ در شمال‌خاوری ایران، در ناحیه­ای بین مرز ایران با ترکمنستان و افغانستان واقع شده و شامل توالی‌های دریایی ژوراسیک تا نئوژن می‌باشد. سازند آب‌تلخ یکی از واحدهای سنگی کرتاسه بالایی حوضه رسوبی کپه‌داغ است که بیشترین ضخامت را در خاور این حوضه به خود اختصاص داده ­است. سازند آب­تلخ از لحاظ نانوفسیل‌های آهکی، دارای فراوانی و غنای بسیار زیاد و دارای حفظ­شدگی خوب تا متوسط بوده و حاوی جامعه فسیلی متعلق به قلمـــــرو تتیس است. برای مطـــالعه نانوفسیــــــل­های این سازند، 220 نمونه از برش جلیل­آباد و 467 نمونه از برش روستای آب­تلخ از قدیم به جدید رسوبات رأس سازند آبدراز، سازند آب­تلخ و قاعده سازند نیزار برداشت و برای مطالعات نانوفسیلی آماده­سازی شده ­است. ضخامت سازند آب‌تلخ در برش جلیل­آباد 8/1325 متر و در برش روستای آب­تلخ 1765متر اندازه­گیری شده­است. در این مطالعات، 116 گونه نانوفسیلی از 43 جنس و 15 خانواده شناسایی شده ­است. برای طبقه‌بندی زیست­چینه‌نگاری برش­های جلیل­آباد و روستای آب­تلخ از الگوی تصحیح شده   Sissingh (1977)توسط Perch-Nielsen (1985) و الگوی  Burnett (1998)استفاده شده است. زیست­زون‌های نانوفسیلی سازند آب‌تلخ در برش جلیل­آباد، به ترتیب از قاعده تا رأس شامل    CC19, CC20, CC21, CC22,  و CC23a  از الگوی تصحیح شده Sissingh (1977) توسط Perch-Nielsen (1985) و زیر­زون­های  UC14dTP، UC15bTP، UC15cTP، UC15dTP،UC15eTP و زون UC16 از الگوی Burnett (1998) است. در برش روستای آب­تلخ این سازند از زیست­زون  CC19 (UC14dTP)شروع و تا زون CC23a (UC16) ادامه می­یابد. بدین ترتیب سن بخش پسین کامپانین پیشین (Late Early Campanian) تا انتهایی­ترین بخش کامپانین پسین (latest Campanian) برای سازند آب­تلخ در برش‌های جلیل­آباد و روستای آب­تلخ پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: برش جلیل­آباد، برش روستای آب­تلخ، سازند آب‌تلخ، حوضه‌رسوبی کپه‌داغ، قلمرو تتیس، نانوفسیل‌های آهکی.

 1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، مرکز تحقیقات زیست تنوع و محیط دیرینه(UMR CNRS 7072) ، دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس 6، فرانسه

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

* نویسنده مسئول: فریبا فروغی؛ fariba.foroughi86@gmail.com  E-mail: