گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران

 

گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران

سیدحمید وزیری ۱*، مهین رامی2، آتسوشی ماتسوکا3 و محمودرضا مجیدی فرد4

تاریخ دریافت: 17/11/1391                  تاریخ پذیرش: 30/ 04/1392

چکیده

برش هلشی 1 با 243 متر ستبرا از تناوب چرت، سنگآهک، مادستون سیلیسی، مارلستون و شیل در جنوب کرمانشاه تشکیل شده است و بر اساس تغییرات سنگ‌شناسی ‌‌‌به‌10 واحد سنگی قابل تقسیم و توصیف است. در مطالعه حاضر 143 نمونه سنگی از برش مورد مطالعه برداشت شد که مطالعه آنها منجر ‌‌‌به‌شناسایی جنس Pantanellium شد که یکی از مهم‌‌‌ترین جنس‌‌ها در میان رادیولرهای ژوراسیک است. پنج تاکسا در حد گونه از این جنس شناسایی شد که مجموعه آنها سن ژوراسیک پسین (تیتونین پیشین) را برای توالی مورد مطالعه نشان می‌دهد. گونه‌‌های شناسایی شده بر اساس تعداد منافذ و پیکربندی آنها که مهم‌‌‌ترین معیار در تاکسونومی‌خانواده Pantanelliidae است، شناسایی شده‌اند.

کلید‌واژه‌ها: پانتانلیوم، رادیولر، ژوراسیک،کرمانشاه، ‌باختر ایران

1 استاد، گروه ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دکترا، گروه ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استاد، بخش ‌‌‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه نیگاتای ژاپن، نیگاتا، ژاپن

4 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: سیدحمید وزیری؛ E-mail: h_vaziri@iau-tnb.ac.ir