زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار (ایران مرکزی)

 

زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار ، )ایران مرکزی(

بیتا قاسم شیرازی1، محمودرضا مجیدی‌فرد2*، علی خردمند3 و طیبه محتاط4

تاریخ دریافت: 19/06/1391                   تاریخ پذیرش: 11/10/1391

چکیده

در این پژوهــــــش سنگ‌های کامپــــانین – ماستریشتین در بــــــرش جوپار، به منظور زیست‌زون‌بندی (Premoli Silva & Verga , 2004) و تعیین ژرفای دیرینه مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تعیین ژرفای دیرینه رسوبات کامپانین در این زمان، روزن‌بران پلانکتونیک و بنتیک مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین صورت که درصد روزن‌بران پلانکتونیک به کل اجتمـــــاع روزن‌بران  پس از حذف روزن‌بران بنتیــــک درون‌زی(%P*)  با استفاده ار فرمول D = e (3.58718+( 0.03534 × %P* )) تعیین و ژرفایی برابر 490-650 متر را برای این رسوبات تعیین کرد. مطالعات انجام شده بر روی روزن‌بران در این برش منجر به شناسایی 58 گونه متعلق به 27 جنس از روزن‌بران پلانکتونیک شد. برمبنای روزن‌بران پلانکتونیک، رسوبات کامپانین –  ماستریشتین به7 زیست‌زون تقسیم شد که این زیست‌زونهای جهانی عبارتند از : زیست‌زون شماره یک : ; Globotruncanita elevata Partial Range Zone زیست‌زون شماره دو: ; Globotruncana ventricosa Interval Zone  زیست‌زون شماره سه: ; Globotruncanita calcarata Interval Zone زیست‌زون شماره چهار: Globotruncanella havanensis Partial Range Zone ، زیست‌زون شماره پنج: Globotruncana aegyptiaca Interval Zone زیست‌زون شماره شش:  Gansserina gansseri Interval Zone زیست‌زون  شماره هفت:  Contusotruncana contusa Interval Zone.

 کلیدواژه‌ها: زیست‌زون‌بندی، ایران مرکزی ، کامپانین، ماستریشتین، برش جوپار.

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: محمودرضامجیدی‌فرد؛ E-mail:majidifard@gsi_iran.org