بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد)

 

بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد)

هما کریمیان‌زاده1*، محمدرضا وزیری2 و احمد لطف‌آباد عرب3

تاریخ دریافت:  04/ 06/ 1391                تاریخ پذیرش: 05/ 10/ 1391

چکیده

بهمنظور مطالعه بومشناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین، برش بافق با ستبرای 380 متر در خاور یزد مورد بررسی جزیی قرار گرفت. در این منطقه، مجموعه گوناگونی از گروه‌های مختلف فسیلی، از جمله ماکروفسیل‌ها (گاستروپودها، آمونیت‌ها و خارداران) و میکروفسیل‌ها (روزن‌بران و استراکدها) دیده می‌شود. این مجموعه سن آپتین را برای برش نشان می‌دهد. در این برش، برای اولین بار 11 جنس و گونه از گاستروپودا گزارش می‌شود. مجموعه میکروفسیلی و ماکروفسیلی موجود در برش مورد مطالعه نشان‌دهنده محیط کم‌ژرفا و شرایط محیطی مناسب در زمان نهشته شدن این رسوبات (آپتین) است.

کلیدواژه­ها: بومشناسی دیرینه، گاستروپودا، آپتین، بافق، یزد، ایران.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

*نویسنده مسئول: هما کریمیان‌زاده؛ E-mail:homa_1367@yahoo.com