زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در تاقدیس‌های کوه گچ و کوه کورده (منطقه لار)

 

زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در تاقدیس‌های کوه گچ و کوه کورده (منطقه لار)

نازنین بدری۱* و انوشیروان لطفعلی کنی۲

تاریخ دریافت: 21/06/1390                تاریخ پذیرش: 23/07/1391

چکیده

سازند گورپی گسترش وسیعی در حوضه رسوبی زاگرس دارد و به دلیل موقعیت چینه‌شناسی، زمانی، تنوع و فراوانی میکروارگانیسم‌ها، تاکنون مورد توجه و مطالعه زمین‌شناسان بسیاری قرارگرفته است. در این مطالعه برای طبقه‌بندی و انطباق زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در دو برش کوه کورده و کوه گچ (استان فارس، منطقه لار) مطالعات نانوستراتیگرافی بر روی این دو برش صورت گرفت. از مطالعه دقیق300 اسلاید تهیه شده، 53 گونه متعلق به 30 جنس و 15 خانواده شناسایی و توصیف شد. پراکندگی مجموعه نانوفسیل‌های موجود، حضور زون‌های CC18 تا CC24 در برش کوه کورده با سنی معادل کامپانین پیشین تا مایستریشتین پیشین و زون‌های CC19 تا CC24 در کوه گچ با سنی معادل انتهای کامپانین پیشین تا مایستریشتین پیشین را (مطابق با زوناسیون جهانی) آشکار  کرد. مطالعه و بررسی نانوفسیل‌های سازند گورپی در دو برش یادشده حضور گونه‌های شاخص عرض‌های پایین جغرافیایی را نمایان می‌سازد که دلالت بر قرارگیری حوضه رسوبی تشکیل‌دهنده رسوبات سازند گورپی در عرض‌های پایین جغرافیایی دارد.

کلیدواژه‌ها: گورپی، نانوپلانکتون‌های آهکی، زیست‌چینه‌شناسی، کامپانین، ماستریشتین.

1دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: نازنین بدری؛ E-mail: Badri397@yahoo.com