زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

 

زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

بابک آقابابالو1*، خسرو خسروتهرانی2 و  سید محمود حسینی‌نژاد3

تاریخ دریافت: 12/02/1391            تاریخ پذیرش:09/07/1391

 

چکیده

سازند مبارک گسترش خوبی در برش‌های شمال شهرستان دامغان دارد. سنگ‌شناسی این سازند در برش مطالعه‌شده از سنگ‌آهک دارای سنگواره، آهک مارنی و شیل خاکستری تشکیل شده است. با مطالعه بازوپایان سازند مبارک در برش لب‌رود، 23جنس در 31 گونه از این گروه  شناسایی شدند که حضور سنگواره‌های شاخص:

Rossirhynchus adamantinus (Gaetani, 1964), Tomiproductus elegantulus (Tolmmachev, 1924), Pustula cf. altaica (Tolmachev, 1924), Leptagonia analoga (Phillips, 1841),  Hemiplethrorhynchus crassus (Gaetani, 1968), Tylothyris cf. planimedia (Cvancara, 1958), Lamellosathyris aff.  Lamellose (Leveille, 1835), Punctospirifer aff. Scabricosta (North, 1920)

زمان تورنزین تا ویزئن پیشین را برای سازند مبارک در این برش مشخص می‌کند. بر پایه حضور گونه‌ها، 4 زیست‌زون تجمعی از بازوپایان  پیشنهاد می‌شود. در این برش،  سازند مبارک از پایه به‌گونه‌ای همشیب روی سازند جیرود نهاده شده است و در بخش بالایی با یک  ناپیوستگی در زیر سازند دورود؟ قرار می‌گیرد. 

کلید‌واژه‌ها: بازوپایان، سازند مبارک، زون‌های زیستی، دامغان.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران 

*نویسنده مسئول: بابک آقابابالو؛  babakbabalou@gmail.com:E-mail