چینه نگاری سکانسی واحدهای شیلی وکوارتزیت بالایی سازند لالون در ناحیه تویه‌ـ‌ دروار (جنوب باختری دامغان)

  چینه  نگاری سکانسی واحدهای شیلی وکوارتزیت بالایی سازند لالون در ناحیه تویه‌ـ‌ دروار (جنوب باختری دامغان)

   نوشته: ‌دکتر یعقوب‌ لاسمی‌و هادی‌ امین‌رسولی‌

   چکیده :

  واحدهای شیلی وکوارتزیت بالایی سازند لالون (بخش بالایی کامبرین زیرین) در ناحیه تویه‌ـ‌‌دروار (48 کیلومتری جنوب باختری دامغان) برای تشخیص رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی وچینه‌نگاری سکانسی آنها بررسی شده‌اند. این واحدها با ناپیوستگی هم شیب روی واحد زیرین سازند لالون جای دارند و با افقی از خاک قدیمی از بخش 1 سازند میلا جدا می‌گردند.

   واحدهای شیلی وکوارتزیت بالایی دربردارنده گروه‌های رخساره‌ای کربناته، تخریبی (بطور عمده دریایی) و طوفانی‌اند. نهشته‌های واحدهای شیلی وکوارتزیت بالایی پس از نخستین نابودی زیستی جهانی سرانجام‌‌های کامبرین پیشین و پیشروی آب دریا، در یک پلاتفرم نوع رمپ/ خلیج دهانه‌ای زیر نفوذ طوفان، وابسته به حاشیه واگرای شمال باختری گندوانا، پدید آمده‌اند. دو سکانس رسوبی با ناپیوستگی‌های تیپ 1 و 2 در واحدهای شیلی وکوارتزیت بالایی تشخیص داده شده‌ اند.

   واژه‌های کلیدی: سازندلالون، چینه‌نگاری سکانسی، واحد شیلی، واحد کوارتزیت بالایی، بیوهرم، خلیج دهانه‌ای ، جنوب باختری دامغان، ایران