زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز

 

زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز

سمیرا رحیمی1*، عباس  صادقی2 و محمدرضا پرتوآذر3

تاریخ دریافت: 27/06/1390              تاریخ پذیرش: 21/06/1391

چکیده

در این پژوهش زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید مورد مطالعه قرار گرفته است. ستبرای سازند گورپی در این برش 5/190 متر است و به‌طور عمده شامل شیل،آهک‌رسی، آهک و مارن است. مرز زیرین آن با سازند ایلام همشیب و همراه با گسستگی سنگ‌شناسی و مرز بالایی آن با سازند پابده ناپیوسته و همراه با یک نبود رسوبی در حدفاصل مائستریشتین پسین- پالئوسن پسین است. در این مطالعه 47 گونه متعلق به 17 جنس از روزن‌بران پلانکتونیک و 8 زون زیستی تشخیص داده شده است. این زیسـت‌زون‌هـا شامــل    Dicarinella asymetrica, Globotruncanita elevata, Globotruncana ventricosa , Radotruncana calcarata, Globotruncanella havanensis, Globotruncana aegyptiaca, Gansserina gansseri, Racemiguembelina fructicosa  است.  با توجه به زون‌های زیستی یادشده سن سازند گورپی در این برش سانتونین پسین تا مائستریشتین پسین تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها: زیست‌چینه‌نگاری، سازند گورپی، روزن‌بران پلانکتونیک، برش کوه‌سفید، رامهرمز

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: سمیرا رحیمی؛ E-mail: samirarahimi28@gmail.com