مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران

 

مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران

حمید خرمی1*، بهرام رضایی2، احمد امینی3 و فتح‌الله مصوری3

تاریخ دریافت:  05/ 04/ 1391                       تاریخ پذیرش: 27/ 10/ 1391

چکیده

مطالعات کانی­شناسی و درجه آزادی از مهم‌ترین متغیرهای مورد استفاده در انتخاب روش جدایش است. در این مطالعه ویژگی‌های انواع مختلف کانی­های موجـــــــود در کانسنگ فلـــــــورین شناســــایی و روش­های مناسب برای پیش‌فرآوری و فرآوری پایانی ارائه شد. ویژگی‌های کانسنگ با مطالعات میکروسکوپی، XRF، XRD و تجزیه شیمیایی تعیین و ترکیبات کانی­شناسی بر پایه تجزیه شیمیایی و مطالعات میکروسکوپی و همچنین مشخصات بافت مانند ابعاد ذرات، توزیع ذرات کانی باارزش، وضعیت کانی­های درگیر و وضعیت کانسنگ مشخص شد. بر پایه بررسی­های انجام یافته این کانسنگ شامل: فلورین (52/40%)، کلسیت (24%)، کوارتز (20%)، اسمیـــــت‌زونیت (8%)، گالن (2%)، کانی­های رســـــی (3%)، باریت (1%) و گوتیــــت (6/0%) است و فاز کربناتی به دو شکل کلسیت درشت‌بلور و میکرایتی تا میکرواسپارایت دیده شد. کوارتز به‌شکل ریزبلورین و اکسیدهای لیمونیت و گوتیت به شکل لکه‌های 20 تا 30 میکرونی در درون کوارتز تشکیل شده است. درجه آزادی نمونه پس از خردایش در فراکسیون­های ابعادی مختلف، با روش میکروسکوپی تعیین و بر پایه آن درجه آزادی فلورین (100 میکرون)، کلسیت (100 میکرون) وکوارتز (90 میکرون) و همچنین درگیری کانی کوارتز و کلسیت با فلورین در ابعاد 100 مش (150 میکرون) به ترتیب 36 و23 درصد است. در پایان روش ثقلی در ابعاد600 - 425+ میکرون به عنوان روش پیش فرآوری و فلوتاسیون در ابعاد 150- 75+ میکرون به عنوان روش پایانی فرآوری انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها: مطالعات کانی­شناسی و درجه آزادی، مشخصات بافت، وضعیت کانی­های درگیر، پیش­فرآوری، فلوتاسیون.

1‌دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 2استاد، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف مواد معدنی کشور، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: حمید خرمی؛ E-mail: h.khorrami@yahoo.com