بارزسازی پهنه های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه‌شیرین با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER

 

بارزسازی پهنه­های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه‌شیرین با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER

مسعود اخیانی1، مهدی خرقانی2 و مرتضی رحیمی3*و فرهنگ سرشکی4 

تاریخ دریافت: 04/02/1392                   تاریخ پذیرش: 18/12/1392

چکیده

مجموعه آتشفشانی نفوذی ترود- چاه شیرین در بخش باختری کمربند فلززایی سبزوار و در شمال معلمان در استان سمنان واقع شده است. نفوذ توده­های آذرین اسیدی تا حدواسط در سنگ­های آتشفشانی منطقه باعث دگرسانی و کانی‌سازی­های متفاوتی در برخی از قسمت­های منطقه شده است. در این مطالعه روش­های مختلف بارزسازی دگرسانی­ها از قبیل روش‌های ترکیب رنگی کاذب، عملگر­های منطقی نسبت باندی و روش نقشه­بردار زاویه طیفی بر روی داده­های سنجنده ASTER  اعمال گشت و مناطق دارای دگرسانی­های آرژیلیک پیشرفته، آرژیلیک متوسط، فیلیک و پروپیلیتیک در سطح منطقه بارزسازی شد .مناطق دگرسانی آرژیلیک و فیلیک با استفاده از دو روش عملگر­های منطقی نسبت باندی و روش نقشه­بردار زاویه طیفی و کانی­های کائولینیت، ایلیت، مونت موریلونیت، آلونیت، پیروفیلیت، کلریت، اپیدوت و کلسیت که در آلتراسیون­های آرژیلیک متوسط، آرژیلیک پیشرفته، فیلیک و پروپیلیتی منطقه یافت می‌شوند، با روش نقشه­بردار زاویه طیفی بارزسازی و تفکیک شدند و نتایج آن با نقشه زمین­شناسی، مشاهدات میدانی و  نتایج آنالیز XRD  نمونه­های میدانی مقایسه شد. برای مقایسه نتایج و ارزیابی صحت روش­های یادشده از ماتریس خطا و ضریب کاپا استفاده شد. بر این اساس دقت کلی دو روش عملگر­های منطقی نسبت باندی و روش نقشه­بردار زاویه طیفی برای تفکیک مناطق آرژیلیک و فیلیک به ترتیب 68% و 72% و ضریب کاپای آنها به ترتیب  و 0.627 به دست آمد. مقایسه این آمارها بیانگر آن است که روش نقشه­بردار زاویه طیفی با دقت بالاتر و مطلوب­تری توانسته است مناطق دگرسانی منطقه را بارزسازی نماید.

کلیدواژه­ها: مجموعه آتشفشانی نفوذی ترود- چاه شیرین، دگرسانی، عملگر­های منطقی نسبت­های باندی، روش نقشه­بردار زاویه طیفی، ماتریس خطا، ضریب کاپا.

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشیار، دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، گروه معدن، شاهرود، ایران

* نویسنده مسئول: مرتضی رحیمی؛   E-mail: Morteza_rahimi20@yahoo.com