اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود

 

اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود

محسن خادمی1*، فرزین قائمی 2، سید کیوان حسینی3 و  فرخ قائمی4

تاریخ دریافت:   02/02/1392            تاریخ پذیرش: 28/10/1392

چکیده

از جمله ساختارهایی که می­توان به سازوکار زمین­ساختی منطقه پی برد شکستگی­ها هستند. برداشت شکستگی­ها در فرادیواره و فرودیواره راندگی شمال نیشابور که به عنوان یک گسل فعال شناخته شده است صورت گرفته است. شکستگی­های اطراف راندگی شمال نیشابور را به دو دسته شکستگی­های عمود و موازی با گسل تقسیم کرده و هر دو دسته، تغییر در نوع حرکت راندگی شمال نیشابور را نشان داده و این نشانه تغییر سازوکار زمین­ساختی در منطقه است. جدیدترین سازوکاری که برای این منطقه تعریف شده است نظریه چرخش ساعتگرد حول یک  محور قائم است. نظریه چرخش بیان می­دارد که این منطقه به سمت جنوب در حال حرکت است و هر چه به سمت خاور می­رویم بزرگی آن بیشتر می­شود. از آنجایی که جهت حرکت جهانی خرد قاره ایران مرکزی به سمت شمال است، حرکت به سمت جنوب این منطقه خلاف جهت حرکت جهانی است. افزایش بلندی ارتفاعات به سمت خاور که دلیلی برای بیشتر بودن میزان کوتاه‌شدگی در این منطقه است و کاهش بزرگی بردار سرعت GPS به سمت خاور خود دلیلی بر این مدعاست که کمتر شدن بردار سرعت به سمت خاور دلیل بر کم شدن میزان کوتاه‌شدگی نیست.

کلیدواژه‌ها:  راندگی شمال نیشابور، چین، چرخش، بردار سرعت جهانی، بردار سرعت محلی، بردار سرعت GPS.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ سرپرست کارگاه ابزار دقیق، گارگاه سد هیروی، پاوه- کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات زمین‌لرزه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

*نویسنده مسئول: محسن خادمی؛ E-mail: mohsenkhademi93@gmail.com