آشکارسازی زون های دگرسانی کانسار آهن حاجی آباد، با استفاده از داده های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER

 

آشکارسازی زون­های دگرسانی کانسار آهن حاجی­آباد، با استفاده از داده­های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER

فرهاد آلیانی1، ثریا دادفر2٭و محمد معانی­جو1

تاریخ دریافت:  20/01/ 1391                  تاریخ پذیرش: 03/07/1391

چکیده

پی­جویی کانسارها با بررسی زون­های دگرسانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. با توجه به اینکه شناسایی زون‌های دگرسانی نواحی دارای پتانسیل آهن با استفاده از داده­های سنجش از دور کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، بنابراین برای نیل به شناسایی دگرسانی­های پیرامون اندیس آهن حاجی­آباد واقع در شمال خاوری سنقر، تکنیک­های پردازش تصاویر ماهواره­ای نظیر ترکیب رنگی کاذب (FCC)، نسبت باندی (B.R)، روش کروستای انتخابی (DPCA) و روش نقشه­برداری زاویه طیفی (SAM) بر روی داده­های مرئی و مادون­ قرمز نزدیک به علاوه مادون ­قرمز کوتاه VNIR+SWIR)) سنجنـــــــدهASTER   مورد استفــــاده قـــــرار گرفته­اند. مقـــــــایسه منحنــــــی­های استانــــــدارد(United States Geological Survey)   USGS   با منحنی­های منطقه مورد ­مطالعه نشان­دهنده این است که منحنی کانی­های نماینده زون پروپیلیتیک با کانی­های کلریت و اپیدوت و زون فیلیک- آرژیلیک با ایلیت و کائولینیت و اکسیدهای آهن با گوتیت و هماتیت مطابقت بیشتری دارد. صحت نتایج حاصل توسط بازدید­های صحرایی و مطالعات میکروسکوپی تأیید شده و نشان­دهنده­ وجود الگوهای دگرسانی در اطراف این کانسار است.

کلیدواژه­ها: داده­های VNIR)+(SWIR، زون­های دگرسانی، سنجندهASTER ، کانسار حاجی­آباد.

1دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی­سینا، همدان، ایران

2دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی­سینا، همدان، ایران

٭نویسنده مسئول: ثریا دادفر؛  E-mail:Soraya.Dadfar@yahoo.com