به‌کارگیری روش سی.اِس.اِی.اِم.تی در کانسار شیانشی، هونان، چین

 

به‌کارگیری روش سی.اِس.اِی.اِم.تی در کانسار شیانشی، هونان، چین

ایرج وثوقی‌نیری1*

تاریخ دریافت:  13/11/1386                 تاریخ پذیرش:  25/02/1392

چکیده

 روش ادیومگنتوتلوریک با منبع کنترل‌شونده اسکالر در کانسار طلای ووشی به‌کار گرفته شد و طی آن 237 ایستگاه در هشت خط اندازه‌گیری شدند. طراحی خطوط در راستای      شمالی - جنوبی به‌گونه‌ای صورت گرفت تا ثبت داده‌ها در راستای تقریباً عمود بر ساختارهای زمین‌شناسی منطقه صورت گیرد. با استفاده از داده‌های به‌دست آمده نقشه‌های کنتور مقاومت ویژه در 10 بسامد  8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024، 2048 و  4096 رسم شدند. داده‌های سی.اِس.اِی.اِم.تی اطلاعات مهمی را در مورد  زون‌های کانه‌زایی و ساختارهای موجود در منطقه ارائه داد، به‌طوری که افزون بر شناسایی برخی زون‌های کانه‌زایی و تعیین پارامترهای مکانی آنها، تشخیص برخی گسل‌های جدید نیز ممکن شد. نقشه‌برداری‌های تفصیلی زمین‌شناسی و حفاری‌های بعدی بیشتر نتایج به‌دست آمده را مورد تأیید قرار دادند.

کلیدواژ ه‌ها:  سی.اِس.اِی.اِم.تی اسکالر، مدل مقاومت ویژه، شیفت استاتیک، مقاومت ویژه ظاهری تمام زون، کانسار شیانشی.

 1دکترا، شرکت خدمات ژئوفیزیکی زمین تصویر، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: ایرج وثوقی‌نیری؛Email: dr.vosoughi@gmail.com