اکتشاف کرومیت با استفاده از آنالیز داده های مغناطیس سنجی هوایی ۱:۵۰۰۰۰ آبدشت، اسفندقه کرمان

 

 

اکتشاف کرومیت با استفاده از آنالیز داده­های مغناطیس­سنجی هوایی 1:50000 آبدشت، اسفندقه کرمان

محمدرضا شایسته‌فر1*، محمد محمدی2، علی رضایی3 و حجت‌الله رنجبر4

تاریخ دریافت:  29/06/1389              تاریخ پذیرش:  02/02/1392

چکیده

با ردیابی کانی­های مغناطیسی همراه با کرومیت می­توان ذخائر کرومیت را پی­جویی کرد. کرومیت خود فاقد خاصیت مغناطیسی است ولی از نظر ژنتیکی رابطه نزدیکی بین کرومیت و منیتیت وجود دارد. با توجه به این امر و اختلاف مغناطیسی کرومیت با سنگ­های در برگیرنده، سعی بر این بود تا با استفاده از داده­های ژئوفیزیک هوایی، ذخائر کرومیت برگه 1:50000 آبدشت مورد پی­جویی قرار گیرد. در بررسی داده­های ژئوفیزیک هوایی منطقه با اعمال فیلترهای دیجیتال برگردان به قطب، مشتق اول و دوم، سیگنال تحلیلی و ادامه فراسو بر روی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی، توده­های مغناطیسی دیده شده در منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. با بررسی این نقشه­ها و مقایسه آنها با کانسارهای کرومیت منطقه یک الگوی مغناطیـــــسی حاصل شد. زمیـــــن­شناسی منطقه، به‌ویژه مجموعه­های افیولیتی و اولترامافیک و مناطق دارای کرومیت، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل با الگوی مغناطیسی مقایسه شد و با توجه به نقشه­ مشتق قائم و ادامه فراسو، در کل برگه آبدشت 25 منطقه برای اکتشافات تفصیلی و برداشت­های زمینی پیشنهاد شد. 

کلیدواژه‌ها: کرومیت، مغناطیس­سنجی هوایی، برگردان به قطب، مشتق قائم، آبدشت.

1دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3دانشجوی دکترا، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4استاد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

*نویسنده مسئول: محمدرضا شایسته‌فر؛     E-mail: Shayeste@uk.ac.ir