ارزیابی کارایی روش های نسبت فراوانی، آماری دو متغیره Wi و Wf در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود مازندران)

 

ارزیابی کارایی روش­های نسبت فراوانی، آماری دو متغیره Wi و Wf در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود مازندران)

کریم سلیمانی1 ، جلال زندی2* و محمود حبیب‌نژاد روشن1

تاریخ دریافت:  19/10/ 1390           تاریخ پذیرش: 15/08/1392

چکیده

در طی چنددهه اخیر، پژوهشگران زیادی نقشه­های حساسیت به زمیــــــن­لغزش را با استفـــــاده از روش­های مختلف شامل روش­های احتمالاتی (نسبت فراوانی)، تحلیل سلسله مراتبی، دو متغیره، چند متغیره، رگرسیون لجستیک، منطق فازی و شبکه­های عصب مصنوعی تهیه کرده­اند. هدف از این مطالعه ارزیابی حساسیت به رخداد زمین­لغزش حوزه آبخیز وازرود واقع در استان مازندران است که با استفاده از سه روش نسبت فراوانی (FR)، دو متغیره آماری ارزش اطلاعاتی (Wi) و وزن­دهی به فاکتورها (Wf)، و با بهره­گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش­های سنجش از دور به انجام رسید. حوضه آبخیز کوهستانی وازرود حساسیت زیادی به رخداد زمین­لغزش داشته و تاکنون خسارات متعددی ایجاد کرده و تهدیدهای آن در آینده ادامه دارد. برای کاهش خسارات این پدیده، ارزیابی علمی این نواحی حساس به رخداد زمین­لغزش ضرورت دارد. بنابراین، نواحی حساس به رخداد زمین­لغزش با استفاده از سه روش پهنه­بندی، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این سه روش با استفاده از سطح زیر منحنی ویژگی­های عامل نسبی (ROC) مورد اعتبارسنجی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرایند اعتبارسنجی نشان داد که مقدار سطح زیرمنحنی ROC در روش وزن­دهی به فاکتورها (Wf) برابر با 962/0 همراه با خطای استاندارد 002/0 بوده و نسبت به دیگر روش­ها پیش­بینی بهتری در رخداد زمین­لغزش­ها داشته است.

کلیدواژه‌ها: زمین­لغزش، روش نسبت فراوانی، روش دو متغیره، GIS.

1استاد، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

2دانشجوی دکترا، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

* نویسنده مسئول: جلال زندی؛  Email: jalal.zandi2010@gmail.com