ترکیب خودکار سرویس‌های مکانی به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی هوش مصنوعی

 

ترکیب خودکار سرویس‌های مکانی به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی هوش مصنوعی

مهدی فرنقی1* و  علی منصوریان1

تاریخ دریافت: 20/10/1391                تاریخ پذیرش: 23/02/1392

چکیده

داده‌های مکانی دقیق و بهنگام نقش بنیادین در برنامه‌ریزی و مدیریت بحران ایفا می‌نمایند. با این وجود در حال حاضر دسترسی به داده‌های مکانی و استفاده سریع و آسان از آنها در تصمیم‌گیری‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. ترکیب خودکار سرویس‌های مکانی می‌تواند به عنوان یک راه‌کار جامع برای بهبود روال تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریت بحران مطرح شود. این نوشتار بر آن است تا با ارایه راه‌حلی اجرایی به منظور فراهم آوردن امکان انجام پردازش‌های پیچیده مکانی با استفاده از ترکیب خودکار سرویس‌های مکانی فرایند برنامه‌ریزی مدیریت بحران را بهبود بخشد. بر این اساس سرویس‌های مکانی، که توسط سازمان‌های مختلف توسعه داده‌شده، به صورت نحوی و معنایی تشریح شده و در بستر زیرساخت ملی داده مکانی پیاده‌سازی می‌شوند. این سرویس‌ها در ادامه متناسب با نیاز کاربران با استفاده از الگوریتم‌های برنامه‌ریزی هوش مصنوعی با یکدیگر ترکیب شده و پردازش‌های مورد نیاز را  اجرا می‌کنند.  روش ارایه شده با استفاده از یک مورد اجرایی در زمینه‌ ایجاد نقشه‌ پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش راست‌آزمایی شده است.

کلیدواژه‌ها:  ترکیب خودکار سرویس‌ها، سرویس‌های مکانی، برنامه‌ریزی هوش مصنوعی، پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش.

1استادیار، گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: مهدی فرنقی؛  E-mail: Farnaghi@kntu.ac.ir