بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد

 

بررسی تأثیر زمین­ریخت­شناسی بر روی ویژگی‌های زمین­شناسی مهندسی نهشته­های آبرفتی شهر مشهد

اعظم قزی*1، ناصـــــر حافظی مقدس2، حسین صادقی3، محمـــــــد غفوری2، غلامــــــرضا لشکری پور2

تاریخ دریافت:  05/12/1391                تاریخ پذیرش: 01/11/1392

چکیده

در این مطالعه زمین­ریخت­شناسی مهندسی محدوده شهر مشهد براساس مطالعه عکس­های هوایی، اطلاعات 180 چاه پمپاژ آب آشامیدنی و نیز اطلاعات 1500 گمانه ژئوتکنیکی در سطح شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. براساس داده­های یاد شده، شهر مشهد به 7 پهنه زمین­ریخت­شناسی شامل رخنمون سنگی، کوه­پایه، مخروط­افکنه رودخانه گلستان، مخــــــروط­افکنه رودخانه­های جنوبی، مخروط­افکنه رودخانه طرق، دشت هموار و آبرفت­های جوان تقسیم شده است. بر اساس اطلاعات گمانه­های ژئوتکنیکی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی حاکم بر هر محیط تا ژرفای 10 متری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که بافت خاک غالب در پهنه کوهپایه‌ای و مخروط­افکنه­های جنوبی شنی بوده و در پهنه مخروط‌افکنه گلستان ماسه و شن غالب هستند در حالی که پهنه مخروط­افکنه طرق و دشت هموار، خاک‌های ماسه‌ای و رسی بافت غالب را تشکیل می­دهند. نتایج آزمون عدد نفوذ استاندارد حاکی از مقاومت بیشتر خاک‌های پهنه کوه­پایه­ای است. از جمله ویژگی‌های مهم تأثیر پذیر از فرایندهای زمین‌ریخت‌شناسی، نوع کانی رسی غالب می­باشد. در این مطالعه شناسایی کانی رسی بر مبنای نمودار فعالیت انجام گرفت. در واحد کوهپایه، اسمکتیت کانی­ رسی غالب بوده و در دشت هموار، کائولینیت غالب است.

کلیدواژه‌ها: زمین‌ریخت‌شناسی، ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی، پهنه‌بندی، کانی‌های رسی، مشهد

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

2 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

3 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

* نویسنده مسئول: اعظم قزی ؛  E-mail: azam.ghazi@stu-mail.um.ac.ir