بررسی متغیرهای زمین شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود

 

بررسی متغیرهای زمین­شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود

عباس عباس­زاده شهری1*،  فریدون رضایی2،  سیمین مهدیزاده فرساد3، کامبیز مهدیزاده فرساد4 و  نعیم پناهی4

تاریخ دریافت: 22/12/1390       تاریخ پذیرش:08/05/1391

 

چکیده

فرایند شکست هیدرولیک معمولاً در تولید مخازن نفت و گاز طبیعی به عنوان عامل افزایش تولید چاه و گسترش زمان تولید مخزن مورد استفاده قرار می­گیرد. میزان تولید مخازن نفت و گاز که به ‌روش هیدرولیکی شکسته یا شکاف‌دار می­شوند، به‌طور مستقیم به‌گسترش شکستگی و چگونگی ارتباط دیواره چاه با شکستگی بستگی دارد. برخی از تشکیلات و سازندهای سنگی شامل سامانه‌هایی با شکستگی طبیعی هستند که بعدها می­توانند تولید یک چاه را افزایش دهند. این موضوع خاطر نشان می­کند که ایجاد شکستگی­های هیدرولیک می­تواند یک چنین شکستگی­های طبیعی را افزایش دهد. برای انجام شبیه­سازی در این نوشتار ابتدا یک منطقه فرضی به‌همراه سازند بهره­ده و لایه­های دربرگیرنده آن تعریف و سپس به‌کمک روش اجزای مرزی کار شبیه­سازی اجرا شد. نتایج  نشان دادند  که ایجاد صحیح شکستگی به افزایش تولید و راندمان بهره­وری خواهد افزود. بدیهی است این روش برای داده­های واقعی نیز به آسانی قابل کاربرد است.

کلیدواژه‌ها: شکستگی هیدرولیک، سیال هیدرولیک، مخزن نفت.

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

*نویسنده مسئول: عباس عباس‌زاده ‌شهری؛a_abbaszadeh@iauh.ac.ir  :E-mail