تحلیل ساختاری و جنبشی پهنه های گسلی پشت بادام، چاپدونی و چاتک- نی باز در باختر ریز صفحه ایران مرکزی

   تحلیل ساختاری و جنبشی پهنه های گسلی پشت بادام، چاپدونی و چاتک- نی باز در باختر ریز صفحه ایران مرکزی

  نوشته : دکتر مجید شاه پسند زاده، دکترمیر علی اکبر نو گل سادات و دکتر علیجان آفتابی

  
   چکیده :

   پهنه گسلی پشت بادام و چاپدونی در باختر ریز صفحه ایران مرکزی، به ترتیب مرز بین واحدهای سنگ زمین ساختی پشت بادام و چاپدونی را با پهنه زمین ساختی کرمان-کاشمر و بلوک یزد در خاور و باختر تشکیل می دهند. مجموعه دگرگونه پشت بادام توسط پهنه گسلی چاتک-نی باز بر روی دگرگونه های چاپدونی رانده شده است. بنابر شواهد هندسی و جنبشی موجود در پهنه های گسلی فوق، نظیر: رشته های خش ، خط خش ، رخ های نوار برشی و چین های گسلی، پهنه گسلی پشت بادام در ابتدا به صورت یک پهنه برشی خمیری راستا لغز راست بر و در اثر کاهش ژرفای گسلش به صورت یک پهنه گسلی شکننده راستا لغز راست بر(با یک مولفه راندگی) عمل کرده است. به علاوه، پهنه های برشی چاتک-نی باز و چاپدونی در ابتدا یک جنبش خمیری (شکل پذیر) راستا لغز چپ بر(با مولفه عادی) داشته اند که به یک حرکت شکننده راستا لغز را ستبر تبدیل شده است.
   واژه های کلیدی: تحلیل ساختاری و جنبشی ، پهنه های گسلی پشت بادام ، چاپدونی و چاتک – نی باز ، باختر ریز صفحه ایران مرکزی ، ایران