ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

جواد شریفی1 و محمدرضا نیکودل2*

تاریخ دریافت:  09/ 04/ 1390                                  تاریخ پذیرش: 23/ 11/ 1391

چکیده  

با توجه به رشد روزافزون سازه‌ها و نیاز به مصالح سنگدانه‌ای، ضروری است که منابع قرضه بیشتری در اختیار گرفته شود و روش‌های مناسب برای شناسایی و اکتشاف سریع این منابع ارایه شود. به دلیل اهمیت متغیر‌های زمین‌شناسی مهندسی در اکتشاف و تعیین کیفیت منابع قرضه، در این پژوهش با توجه به مطالعات میدانی و آزمایشگاهی انجام شده، متغیر‌ها و ضوابطی برای این مهم تعیین شده و در ادامه نتایج حاصل بهصورت معیاری ساده و کاربردی ارایه شده است. برای این منظور ابتدا مطالعات میدانی انجام شده و پس از نمونه‌برداری از معادن و انتقال آنها به آزمایشگاه، آزمایش‌های مربوط طبق استاندارهای موجود روی آن انجام و سپس از مصالح موجود بتن تهیه شده است. در ادامه نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده روی مصالح سنگی و بتنی تجزیه و تحلیل شده، متغیر‌هایی که نقش بیشتری در کیفیت بتن داشته مورد رده‌بندی قرار گرفته و به‌صورت معیاری ارایه شده است. با توجه به دقت و آسانی این معیار، کاربرد آن برای انتخاب مصالح مطلوب است؛ به گونه‌ای که با کمترین تعداد آزمایش‌های لازم، معادن قرضه مناسب شناسایی می‌شود و همچنین این معیار برآوردی از مقاومت پایانی بتن ساخته شده در اختیار مهندسین مربوط قرار می‌دهد. این معیار با توجه به جنس و گوناگونی نمونه‌های مورد استفاده، دامنه کاربرد به نسبت گستردهای دارد و در مناطق مختلف جغرافیایی قابل استفاده است.

کلیدواژه­ها: بتن، سنگدانه، منابع قرضه، معیار. 

1کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2استادیار، گروه زمینشناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: محمدرضا نیکودل؛ Nikudelm@modares.ac.ir E-mail: