نقشه برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی ترمال داشکسن (ساری گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD

نقشه­برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی­ترمال داشکسن (ساری­گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD

محمد معانی­جو1*، نسرین پوینده2، علی­اصغر سپاهی3 و ثریا دادفر4

تاریخ دریافت:  21/ 10/ 1392                   تاریخ پذیرش: 22/ 06/ 1393

چکیده

منطقه مورد مطالعه در فاصله 42 کیلومتری شمال خاور شهرستان قروه، در استان کردستان و در پهنه دگرگونی- ماگمایی سنندج- سیرجان جای گرفته است. در این پهنه افزون بر معدن طلای اپی­ترمال داشکسن، معادن طلای مهم زره­شوران و آق­دره نیز قرار دارد. دگرسانی­های منطقه به­ترتیب اهمیت عبارتند از: سرسیتی (فیلیک)، آرژیلیک، سیلیسی و پروپیلیتیک. در این مطالعه دگرسانی­های فیلیک و آرژیلیک هدف قرار گرفت و با روش­های مختلف پردازش تصاویر ماهواره­ای مانند ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، تحلیل مؤلفه­های اصلی و روش کروستا و در پایان با روش نقشه­بردار زاویه طیفی، گسترش دگرسانی­ها و همچنین اکسید­های آهن منطقه تشخیص داده شد. به منظور درستی میان مشاهدات صحرایی و نتایج پردازش نرم­افزاری از تجزیه پراش پرتو ایکس (XRD) به عنوان ابزار کنترلی استفاده و کانی­های شاخص هر پهنه شناسایی شد و همچنین مقایسه منحنی­های استاندارد با منحنی­های منطقه مورد مطالعه نیز برای تأیید نتایج به دست آمده، به کار گرفته شد. در نتیجه این روش در شناسایی مناطق دگرسانی و تهیه نقشه از آنها مؤثر بوده است.

کلیدواژهها: دگرسانی، استر، داشکسن، طلای اپی­ترمال، قروه، پهنه سنندج- سیرجان.

1دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3استاد، گروه زمین­شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

*نویسنده مسئول: محمد معانی­جو؛ E-Mail: maanijou@yahoo.com