تعیین جابه‎جایی پوسته حین لرزه با استفاده از مشاهدات GPSدایمی در زمین‎لرزه ۲۱ مرداد اهر و ورزقان

تعیین جابهجایی  پوسته حین لرزه با استفاده از مشاهدات  GPSدایمی در زمینلرزه 21 مرداد اهر و ورزقان

الهه بکری1*، حمیدرضا نانکلی2 و زهره رحیمی3

تاریخ دریافت:  09/ 02/ 1392                        تاریخ پذیرش: 17/ 06/ 1392

چکیده

در ساعات 16:53:16 و 17:04:35 روز 21مردادماه 1391 دو زمین‌لرزه با بزرگای 1/6 و 6 در مقیاس امواج پیکری استان آذربایجان شرقی را لرزاند که در آن شهرستان­های ورزقان، اهر و هریس کانون بیشترین خسارات بودند. ژرفای هر دو زمین‌لرزه در حدود 10 کیلومتر و مرکز این رویدادها به­ترتیب در مختصات 55/38 درجه عرض شمالی و 87/ 46 درجه طول جغرافیایی و 58/38 درجه عرض جغرافیایی و 78/46 طول جغرافیایی است. در این پژوهش با استفاده از ایستگاه­های­ دایمیGPS واقع در محدوده گسل اهر- ورزقان برای میزان جابهجایی حین لرزه روی این ایستگاه­ها، سری زمانی­ها در یک بازه 52 روزه تعیین شد و نتایج حاصله از تحلیل اولیه داده­های ایستگاه دایمی GPS پس از زمین‌لرزه، به‌خوبی جابهجایی حین لرزه را به میزان 5/0 تا 2 سانتی­متر  روی مؤلفه مسطحاتی ایستگاه­ها نشان می­دهد و تغییرات ارتفاعی محسوسی در تحلیل این داده­ها مشاهده نشده است.

کلیدواژه­ها: شبکه ژئودینامیک، GPS، زمین‌ساخت، سری زمانی، چرخه لرزه‌ای.

1کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2استادیار، سازمان نقشه­برداری کشور، تهران، ایران

3کارشناسی، سازمان نقشه­برداری کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول:  الهه بکری؛  E-mail: elahe_bekri @yahoo.com