ارزیابی نقش خرده‌های بطری بازیافتی و فیبر لاستیک فرسوده بر رفتار مهندسی خاک ماسه‌ای

ارزیابی نقش خرده‌های بطری بازیافتی و فیبر لاستیک فرسوده بر رفتار مهندسی خاک ماسه‌ای

امیرمهیار اژدرپور1*، محمد رضا نیکودل2 و سید داود محمدی3

تاریخ دریافت: 31/02/1392                       تاریخ پذیرش: 22/10/1392

چکیده

بطری‌های پلاستیکی و تایرهای فرسوده وسایل نقلیه از عمدهترین زبالههای امروزی جامعه بشری هستند که معضلات زیست‌محیطی فراوانی را به وجود آوردهاند. استفاده از این مواد ضایعاتی در مسلح کردن مصالح خاکی میتواند به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها بیانجامد. از سوی دیگر، امروزه مسلح کردن خاک‌های سست با ضایعات پلاستیکی مختلف به عنوان راهکارهای جدیدی برای تسلیح کردن مصالح در نظر گرفته می‍‍‌‌شود. زمانی که خرده‌های پلاستیک پت و فیبر لاستیک در درصد‌های مختلف به خاک اضافه می‌شوند ویژگی‌های تراکمی، پارامتر‌های مقاومت برشی و نسبت باربری را تغییر می‌دهند که در مورد خرده‌های پت، این افزایش در تمام ویژگی‌های مهندسی خاک ماسه‌ای آشکار است ولی در مورد فیبر چنین روند منظمی صادق نیست و حضور فیبر لاستیک فرسوده بر روی برخی از ویژگی‌های مهندسی خاک اثر منفی می‌گذارد.

کلید واژه‌ها: پت، ماسه، فیبر لاستیک، برش مستقیم، نسبت باربری.

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم پایه،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم پایه،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

*نویسنده مسئول: امیر مهیار اژدرپور  E-mail: amazhdarpour@yahoo.com