تعیین جهت‌داری ناپیوستگی‌ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره ۱ گل‌گهر

تعیین جهت‌داری ناپیوستگیها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره 1 گل‌گهر

حمیدرضا محمدی1*، حمید منصوری2و حسین جلالی‌فر3

تاریخ دریافت: 28/08/1391              تایخ پذیرش: 31/04/1393

چکیده

هدف این مقاله بررسی کارایی روش فتوگرامتری در تعیین جهت‌داری ناپیوستگی‌ها است. استفاده از روش فتوگرامتری به عنوان روشی مکمل در تشخیص ناپیوستگی‌ها در روش‌های خط برداشت در حال افزایش است. در روش خط برداشت به دلیل عدم دسترسی، امکان برداشت ناپیوستگی‌های موجود در بخش بالای پله‌سنگی (که ممکن است دارای ویژگی‌های متفاوت از بخش پایینی پله باشند) میسر نیست. از طرف دیگر در این روش امکان برداشت ناپیوستگی‌هایی بیشتر است که زاویه‌ای نزدیک‌تر به قائم با خط برداشت داشته باشند و ناپیوستگی‌های تقریباً موازی با خط برداشت شانس کمتری برای برداشت شدن دارند.با استفاده از دو روش یادشده ناپیوستگی‌ها در یک پله سنگی در معدن شماره 1 گل‌گهر سیرجان برداشت شد. در روش خط برداشت 42 ناپیوستگی و در روش فتوگرامتری 258 ناپیوستگی برداشت شد. در روش خط برداشت 2 دسته‌درزه و در روش فتوگرامتری 3 دسته‌درزه تشخیص داده شد. دو دسته درزه J1 و J2 در هر دو روش با تفاوت کمی در جهت‌داری وجود دارند. اما دسته‌درزه J3 که یک دسته درزه بحرانی از منظر پایداری شیب است فقط در روش فتوگرامتری برداشت شد. همچنین نتایج نشان داد از آنجایی که در روش فتوگرامتری برای تعیین میانگین جهت‌دارییک صفحه ناپیوستگی از تعداد زیادی از نقاط آن صفحه استفاده می‌کند، دارای جهت‌داری دقیق‌تری است.

 کلیدواژه‌ها:جهت‌داری ناپیوستگی‌ها، روش خط برداشت، پایداری شیب، روش فتوگرامتری، معدن شماره 1 گل‌گهر.

 1دانشجوی دکترا، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان؛واحدزمین‌شناسی و ژئوتکنیک، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، سیرجان، ایران

2دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

3دانشیار، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 *نویسنده مسئول:حمیدرضا محمدی؛E-mail: Hamid_azizabadi@yahoo.com