ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT

ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT

محمد نخعی1*، میثم ودیعتی۲و خالق محمدی۳

تاریخ دریافت: 10/02/1392          تاریخ پذیرش: 22/6/1393

چکیده

در چند سال اخیر، هجوم آب شور به آبخوان ارومیه سبب بدتر شدن کیفیت آب زیرزمینی شده است. به دلیل اثرات زیست محیطی جبران ناپذیر و نامناسب بودن شرایط آبخوان، مطالعه آسیب‌پذیری آب زیرزمینی ناشی از نفوذ آب شور بسیار ضروری است. در این پژوهش بر کاربرد روش جدید گالدیت به منظور ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان، تحت تأثیر نفوذ آب شور دریاچه ارومیه تمرکز شده است. محاسبه شاخص گالدیت بر اساس شش شاخص ماهیت آبخوان (G)، هدایت هیدرولیکی آبخوان (A)، ارتفاع سطح آب زیرزمینی بالاتر از سطح دریا (L)، فاصله از ساحل (D)، تأثیر بزرگی و گستردگی آب شور نفوذ کرده (I) و ستبرای آبخوان (T) است. نتایج این پژوهش نشان داد، شاخص گالدیت در شمال خاوری آبخوان بسیار بالا و در جنوب خاور آبخوان بالا است. آسیب‌پذیری در شمال آبخوان متوسط و در خاور کم است. روش گالدیت کمک زیادی به مدیران برای مطالعه شرایط آبخوان می‌کند.

کلید واژه‌ها:آبخوان ارومیه، دریاچه ارومیه، شاخص GALDIT، آسیب‌پذیری، کیفیت آب، هیدروژئولوژی.

1دانشیار، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

۲دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

۳ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

* نویسنده مسئول:محمد نخعی؛Email:nakhaei@khu.ac.ir