بررسی ویژگی شکستگی‌ها و نوع تخلخل در مخزن با استفاده از مقاطع نازک، توصیف مغزه، نمودارهایFMI و انحراف سرعت

بررسی ویژگی شکستگی‌ها و نوع تخلخل در مخزن با استفاده از مقاطع نازک، توصیف مغزه، نمودارهایFMI  و انحراف سرعت

بهمن سلیمانی1*، قاسم ساعدی2، عباس چرچی3 و  اسماعیل سالاروند4

 تاریخ دریافت:  29/02/1392                           تاریخ پذیرش: 04/12/1392

چکیده

بررسی شکستگی­های طبیعی در مخازن نفتی به عنوان عامل مهم در کنترل جریان اهمیت دارد. این موضوع با استفاده از مقاطع نازک، مغزه و نمودارهای تصویرگر FMI و انحراف سرعت یکی از میادین جنوب باختر ایران مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات خام مربوط به نمودارFMI  توسط نرم‌افزارGeoframe  پردازش و تفسیر شد. نمودارهای انحراف سرعت و تخلخل ثانویه نیز محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که استیلولیت، حفره‌ها، همچنین ریزشکستگی­های باز و پرشده در مخزن وجود دارد. با افزایش ژرفا، تراکم نسبی شکستگی­های باز کاهش و شکستگی­های پرشده افزایش می‌یابد. شکستگی­ها عمدتاً، از دو نوع  طولی و عرضی بوده و با زاویه شیب بالا نسبت به سطح لایه‌بندی تشکیل شده­اند. سامانه تخلخل سنگ مخزن به‌طور عمده از انواع بین‌ذره‌ای و شکستگی بوده و با توجه به آثار آغشتگی نفت در بیشتر مقاطع نازک، اهمیت بالای شکستگی‌ها به عنوان معبری مناسب برای عبور سیال آشکار شد.

کلیدواژه‌ها: شکستگی، نمودار تصویرگر FMI، نمودار انحراف سرعت، تخلخل ثانویه، میدان نفتی.

1 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران،  اهواز، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 کارشناسی ارشد، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

*نویسنده مسئول: بهمن سلیمانی؛ E-mail: soleimani_b@scu.ac.ir