یافته های جدید از سنگهای افیولیتی و سنگهای پالئوزوئیک پایانی در شمال خاوری خراسان(ازجمله کپه داغ) و اهمیت ژئودینامیکی آنها

    یافته های جدید از سنگهای افیولیتی و سنگهای پالئوزوئیک پایانی در شمال خاوری خراسان(ازجمله کپه داغ) و اهمیت ژئودینامیکی آنها