تفسیر داده‌های گرانی به روش EULDPH

   تفسیر داده‌های گرانی به روش EULDPH

   نوشته : دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

    چکیده :

   در این مقاله درباره معادله همگن اویلر برای تعیین مختصات چشمه به ویژه ژرفـا بحث خواهد شـــد. ایــن روش برای مدلهای مصنوعی و داده ‌های با کیفیت بالا مانند داده‌‌های ریزگرانی و گرادیومتری بکار گرفته شده است . در مورد داده‌‌های گرانی با کیفیت پائین به خصوص در منطقه‌ای با زمین‌شناسی پیچیده به ندرت این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   این پژوهش از این داده‌ها به منظور محاسبه بی هنجاری بوگه استفاده شده است . سپس بی هنجاریهای بوگه به بی هنجاریهای باقیمانده تبدیل شده اند و پس از آن گرایادن‌های گرانی از روی آنها محاسبه شده است . در ادامه با بکار بردن گرادیانهای گرانی از روش
EULDPH ، مختصات چشمه مورد نظر تعیین شده است .

   دو مثال صحرایی، یکی مربـوط به منطقه‌ای در خاور تهران (مردآباد) به منظور پی‌جویی هیدروکربن و دیگری در جنوب خاوری ایران نزدیک مرز افغانستان (نصرت آباد) برای اکتشاف کرومیت در این مقاله ارائه شده اند.

واژه‌های کلیدی: تفسیر گرانی، گرادیان گرانی،‌روش EULDPH