پردازش و تفسیر داده های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل های مدفون ایران

پردازش و تفسیر داده­ های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل­ های مدفون ایران

امیر امیرپور اصل میاندوآب 1* و قهرمان سهرابی2

تاریخ دریافت:  11/ 11/ 1391                          تاریخ پذیرش: 20/ 02/ 1394

چکیده

در این مطالعه نتایج استفاده از دو روش مشتق افقی و سیگنال تحلیلی روی داده­ های مغناطیس هوابرد کاهیده به قطب محدوده ایران برای تشخیص ساختار­های زیرسطحی در منطقه ارائه شده است. استفاده از این روش ها امکان ارائه نقشه­ای از ساختار­های مغناطیسی زمین­ شناسی اصلی به ویژه گسل­ های بزرگ مقیاس دارای سیگنال مغناطیسی موجود در محدوده مورد مطالعه را فراهم می­ سازد. نتایج کیفی و کمی این مطالعه به‌صورت نقشه­ هایی ارائه، با مطالعات مرتبط پیشین مقایسه و در مورد همخوانی یا عدم همخوانی موردی با برخی مطالعات پیشین توضیحاتی ارائه شده است.

کلیدواژه­ ها: داده‌های مغناطیس هوابرد، ایران، گسل، ساختار مغناطیسی، مشتق افقی، سیگنال تحلیلی.

1دانشجوی دکترا، گروه معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

*نویسنده مسئول: امیر امیرپور اصل میاندوآب؛ E-mail:amirpour_geophysics@yahoo.com