تجزیه ریزرخساره و محیط رسوبی دیرین سنگ‌ های رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری

تجزیه ریزرخساره و محیط رسوبی دیرین سنگ‌ های رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری در منطقه پشت دربند، همدان

سید احمد بابازاده۱* و محمود رحمتی ایلخچی2

تاریخ دریافت:  01/ 04/ 1393                    تاریخ پذیرش: 20/ 02/ 1394

چکیده

سنگ­ های رسوبی کربناتی معادل سازندآسماری دربرش پشت دربند(همدان) دارای ستبرای160 متر بوده و متشکل از تناوب آهک­ های ستبرلایه تا نازک‌لایه و آهک‌ های توده ­ای است. قاعده این توالی رسوبی روی افق کنگلومرایی پیشرونده قرار دارد که قطعات کنگلومرا متشکل از قطعات سنگی آهکی، چرتی و شیستی سازندهای دیرین مجاور است. این افق کنگلومرایی بهطور ناپیوسته روی سنگ ­های دگرگونی دیرین­ تر قرار دارد. مرز بالایی این توالی در منطقه مورد مطالعه با آبرفت‌های کواترنری پوشیده شده است. بر پایه مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی از سازند آسماری، دو کمربند رخساره اصلی شامل رمپ­ های درونی و میانی شناسایی شده است.  رمپ درونی شامل لاگون نیمه‌محصور، شولر و تالیدی، لاگون محصور و ریف کومه ­ای و رمپ میانی شامل بخش­ های ابتدایی، میانی و انتهایی است. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره کربناتی (وکستون‌بیوکلاست- روزن ­بران بزرگ منفذدار، پکستون/ گرینستون‌بیوکلاست- جلبک سرخ-روزن‌بران منفذدار، پکستون/گرینستون‌بیوکلاست-  مرجان‌دار،پکستون / گرینستون‌جلبک سرخ-مرجان‌دار، پکستون بیوکلاست-پلوییدال روزن‌بران بدون منفذ،گرینستون ‌روتالیا‌دار، پکستون / گرینستون ‌روزن­بران بدون منفذ و منفذ‌دار و پکستون‌اینتراکلاست- بیوکلاست- میلیولید‌دار) مربوط به 7 محیط رسوبی شناسایی شده است. باتوجه به ریزرخساره نامبرده، این سازند از محیط ساحل کشندی تا رمپ میانی گسترش دارد. بر پایه مجموعه روزن­ بران کف ­زی، سن این توالی رسوبی درمنطقه مورد مطالعه معادل شاتین(الیگوسن پسین) است.

کلیدواژه‌ها:سنگ­های رسوبی کربناتی (معادل سازندآسماری)، ریزرخساره، محیط رسوبی دیرین، پشت دربند، همدان.

1دانشیار،گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

*نویسنده مسئول:سیداحمد بابازاده؛ E-mail:seyedbabazadeh@yahoo.com