کانی شناسی گارنت در اسکارن خونی، شمال خاور انارک، استان اصفهان: شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی

کانی­ شناسی گارنت در اسکارن خونی، شمال خاور انارک، استان اصفهان: شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی

سعیده رنجبر1*، سید محسن طباطبایی‌منش2 و  محمدعلی مکی‌زاده2

تاریخ دریافت:  28/ 10/ 1392                    تاریخ پذیرش: 10/ 12/ 1393

چکیده

اسکارن خونی در فاصله 220 کیلومتری شمال خاور اصفهان، در پهنه ساختاری ایران مرکزی قرار دارد که در همبری زبانه ­های کوچکی از توده نفوذی گرانیتوییدی نوع I کال کافی (به­سن ائوسن بالایی- الیگوسن) با واحد مرمر- دولومیتی لاخ به ­سن پرکامبرین گسترش یافته است. اسکارن­ سازی متشکل از دو زیرپهنه درون‌اسکارن و بروناسکارن است. در این اسکارن‌ها کانه ­زایی گسترده­ای رخ نداده است. زیرپهنه درون‌اسکارن گسترش محدود (از چند میلی­ متر تا چند سانتی­ متر) داشته و برون‌اسکارن بیشترین گسترش را دارد. درون‌اسکارن با گسترش گارنت ­های خودشکل در زمینه توده نفوذی در مجاورت بخش کربناتی نمود دارد. در مجاورت بلافصل آن، زیرپهنه درون‌اسکارن با تشکیل کانی ­های گارنت و پیروکسن در بخش کربناتی آغاز می‌شود و با گسترش وزوویانیت و فلوگوپیت در فواصل دورتر از محل همبری ادامه می­ یابد. گارنت کانی فراوان موجود در این سامانه اسکارنی است و به شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون در این سنگ­ ها دیده می­ شود. در این پژوهش به­ بررسی الگوی ناحیه­ بندی بلورهای گارنت در زیرپهنه اگزواسکارن، در همبری بلافصل توده نفوذی پرداخته شده است. این گارنت­ ها عمدتاً خودشکل و همسان­گرد بوده و در مواردی بی­شکل هستند و یا ناهمسان­گردی نشان می­ دهند و عمدتاً دارای هسته غنی از گروسولار هستند که به­ سمت حاشیه، با یک مرز واضح محتوای آندرادیت در آنها افزایش چشمگیری نشان می­ دهد. بررسی­ های صورت گرفته توسط پژوهشگران، جوشش را به­ عنوان عامل اصلی این پدیده مطرح می­ سازد، به این صورت که این پدیده سبب افزایش محتوای آهن و فشار بخشی اکسیژن در مراحل پایانی تکوین این سامانه شده و سرانجام محتوای آندرادیت در محلول جامد گارنت را افزایش داده است.

کلیدواژه­ ها: کانی‌شناسی، گارنت، دگرگونی مجاورتی، سامانه گرمابی، اسکارن خونی.

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

*نویسنده مسئول: سعیده رنجبر؛ Saeideh.Ranjbar@gmail.com Email: