تحلیل هندسی و جنبشی گسل های عرضی در ناحیه دشت بو (جنوب باختر دامغان)

تحلیل هندسی و جنبشی گسل­ های عرضی در ناحیه دشت ­بو (جنوب باختر دامغان)

الهه طاهری۱،  پرویز امیدی۲* و عزیزاله طاهری۳

تاریخ دریافت:  18/ 09/ 1393                           تاریخ پذیرش: 20/ 02/ 1394

چکیده

در این پژوهش، ارتباط هندسی و جنبشی گسل­ های طولی و عرضی بخش کوچکی از البرز خاوری، در ناحیه دشت­ بو (جنوب ­باختر دامغان) مورد مطالعه قرار گرفته است. گسل­های طولی شامل گسل­ های صبور، مهتاب و میلا، روند شمال ­خاوری- جنوب ­باختری دارند؛ در حالی که گسل­ های عرضی مانند چشمه­ قلقل، شمال­ تویه و دشت­ بو روند تقریبی شمالی- جنوبی دارند. گسل ­های عرضی پیامد راندگی روی گسل­ های طولی هستند که به­ صورت گسل پاره (Tear Fault) در فرادیواره تشکیل شده­ اند. این دو دسته گسل با یکدیگر همبستگی هندسی و سینماتیک دارند؛ به­­ گونه­ ای که گسلهای طولی را می­ توان به­ عنوان گسل انتقالی (Transfer Fault) برای گسل عرضی در نظر گرفت. جنبش در راستای گسل­ های عرضی به­ صورت جهش جانبی (lateral ramp) به گسلهای طولی منتقل می­ شود و پایان می­ یابد.

کلید­واژه­ ها: گسل عرضی، گسل طولی، ارتباط هندسی و جنبشی، گسل جهش جانبی، دشت بو.

۱کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

۲استادیار، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

۳استاد، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

*نویسنده مسئول: پرویز امیدی؛            E-mail: pomidy@yahoo.com