کانه‌زایی اپی ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش تپه‌، جنوب ‌باختر زنجان

کانه‌زایی اپی ­ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش ­تپه‌، جنوب ‌باختر زنجان

طوبی صالحی 1، مجید قادری 2* و نعمت‌اله رشیدنژاد عمران 3

تاریخ دریافت:  14/ 01/ 1388                                     تاریخ پذیرش: 11/ 03/ 1394

چکیده

کانسار روی- ‌سرب- ‌مس (نقره) گمیش ­تپه در شمال ‌باختری کمربند آتشفشانی- نفوذی ارومیه- دختر و در 90 کیلومتری جنوب ‌باختر زنجان قرار دارد. رخنمون­ های سنگی منطقه معدنی شامل توالی‌های آتشفشانی- رسوبی و رسوبی الیگومیوسن، گنبد نیمه­ ژرف داسیتی و آتشفشانی‌های ریوداسیتی پلیوسن و دایک­هایی با ترکیب آندزیت پورفیری است. کانه­ زایی اصلی در کانسار گمیش­ تپه در امتداد گسل­ و شکستگی­ های عادی با روند شمال‌ خاوری- جنوب ‌باختری رخ داده که به سه مرحله برش­ های گرمابی، رگه- رگچه های سیلیسی- سولفیدی و سیلیسی- سولفیدی- کربناتی و رگه- رگچه های تأخیری نواری غنی از سیلیس و اسپکیولاریت قابل تقسیم است. سنگ‌های میزبان­ کانه­ زایی شامل کریستال‌‌‌‌‌لیتیک‌ توف داسیتی، گنبد نیمه ­ژرف داسیتی و به‌ویژه توف اسیدی است. پاراژنز کانی­ شناسی در این کانسار از پیریت، آرسنوپیریت، کالکوپیریت،‌ بورنیت، گالن، اسفالریت فقیر از ‌آهن، تتراهدریت، تنانتیت و اسپکیولاریت تشکیل شده است. دگرسانی­ های مهم در منطقه معدنی شامل دگرسانی‌های سیلیسی، سیلیسی- سولفیدی، سریسیتی، کربناتی، آرژیلی و پروپیلیتی است. با توجه به الگوی توزیع و پراکندگی عناصر در نمونه‌های مواد معدنی، در میان فلزات پایه، بالاترین تمرکز عناصر مربوط به روی، سرب، مس و نقره است. میانگین عیار عناصر در رگه­ های کانه­ دار، 6 درصد روی، 4 درصد سرب، 2 درصد مس، 88 ppm نقره و 44 ppb طلاست. بر پایه مطالعات ریزدماسنجی میانبارهای سیال بلورهای کوارتز مربوط به مرحله اول و دوم کانه­ زایی، دمای همگن‌شدگی 260 تا 367 درجه سانتی‌گراد، درجه شوری 9.1 تا 16.9درصد معادل وزنی نمک طعام و ژرفای تقریبی کانه­ زایی 956 متر در زیر سطح ایستابی دیرین، به‌دست آمده است. با توجه به درجه شوری میانبارهای سیال کانسار گمیش­ تپه و میزان بالای فلزات پایه، به ­نظر می‌رسد کمپلکس اصلی حمل ‌کننده فلزات پایه و نقره، کمپلکس‌های کلریدی هستند. شواهد میانبارهای سیال، برش ­های گرمابی، بافت­ های نواری- قشرگون- کلوفرمی و سیلیس های بی‌شکل نشان می ­دهند که پدیده جوشش، عامل اصلی در ناپایداری این کمپلکس­ ها و ته‌نشینی کانه ­ها بوده است.

کلیدواژه‌ها: کانسار اپی ­ترمال روی- سرب- مس (نقره)، توده نیمه ژرف داسیتی، الیگومیوسن، گمیش ­تپه، زنجان.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

E-mail: mghaderi@modares.ac.ir* نویسنده مسئول:مجید قادری؛