پالینوفاسیس و محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی (ایران مرکزی)

پالینوفاسیس و محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی (ایران مرکزی)

محسن علامه1 و بهناز ترابیان2

تاریخ دریافت:  13/ 10/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 28/ 02/ 1395

چکیده

سازند فرخی یکی از واحدهای سنگی کرتاسه بالایی حوضه رسوبی ایران مرکزی و دارای ترکیب سنگی آهک، مارن و آهک مارنی با لایه‌هایی از سنگ‌آهک فسیل‌دار است. این سازند بهطور همشیب روی سازند هفتتومان قرار دارد و مرز بالایی آن با سازند چوپانان ناهمشیب است. در این پژوهش 23 نمونه از بخش مارنی سازند فرخی برداشت و 90 اسلاید پالینولوژیکی از آنها تهیه و مطالعه شد. بررسی عوامل آلی موجود در سازند نشاندهنده حفظ‌ شدگی به نسبت خوب مواد آلی در بخش‌های مارنی است و نرخ رسوب‌گذاری و میزان اکسیژن متغیر را نشان می‌دهد. مطالعات پالینوفاسیس سازند نشان می‌دهد که بخش مارنی در محیط دریایی کم‌ژرفا تا باز با انرژی متوسط نهشته و یک پالینوفاسیس برای آن تشخیص داده شده ‌است. بر پایه داینوفلاژله‌های شاخص محیط، محیط گرم و به نسبت کم‌ژرفا با انرژی متوسط و شوری متغیر برای بخش مارنی سازند فرخی در زمان انبایش رسوبات پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: پالینوفاسیس، محیط دیرینه، داینوفلاژله، فرخی، ایران مرکزی.

1دانشیار، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: محسن علامه؛ E- mail: allameh0277@mshdiau.ac.ir