رسوب‌شناسی سد­­های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)

رسوب‌شناسی سد­­های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)

حمیده قادری فیجانی1، محمد خانه‌باد2، رضا موسوی حرمی3 و اسداله محبوبی3

تاریخ دریافت:  26/ 07/ 1394                                              تاریخ پذیرش: 06/ 11/ 1394

چکیده

حوضه آبریز الیاتو با شکلی کشیده و مساحتی در حدود 89/52 کیلومتر مربع، در جنوب باختر فریمان جای دارد. به­ منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات و عوامل مؤثر بر ریزشوندگی، 35 نمونه رسوب از محور مرکزی سدهای طولی رودخانه مورد مطالعه برداشت شده و مشخص شد که روند تغییرات اندازه ذرات از الگوی نمایی کاهش به­ سوی پایین‌دست پیروی کرده است. تغییرات سنگ‌ شناسی و زمین‌ریخت ­شناسی وگسل خوردگی از عوامل مؤثردر تغییرات درصد شیب رودخانه به سوی پایین‌دست هستند. بر پایه مطالعات سنگ‌نگاری، رسوبات بستر رودخانه بیشتر خرده­های آذرین همچون سرپانتین وگابرو هستند. همچنین بر پایه مطالعات رسوب­شناسی، رسوبات سدهای طولی رودخانه مورد مطالعه بیشتر دارای (جورشدگی بد و بسیاربد)، کج‌شدگی (تقریباً متقارن تا بسیارمثبت) و کشیدگی (متوسط و پهن) هستند. در این رودخانه 6 رخساره رسوبی شامل گراول دانه‌پشتیبان (Gcm)، گراول زمینه‌پشتیبان (Gmm)، گراول با لایه‌بندی افقی (Gh)، ماسه توده­ای (Sm)، گل لامیناسیون‌دار (Fl) و گل توده­ای (Fm) شناسایی شده است. رخساره­های موجود در سه عنصر ساختاری کانال (CH)، سدها و اشکال لایه‌ای (GB) و رسوبات ریز خارج از کانال (FF) تشکیل شده­اند. با توجه به مجموعه­های رخساره­ای و عناصر ساختاری، مدل رسوبی رودخانه مورد مطالعه، بریده بریده با بار بسترگراولی است.

کلیدواژه‌ها: سدهای طولی، عناصر ساختاری، مدل رسوبی، رودخانه الیاتو، فریمان.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2استادیار، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3استاد، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: محمد خانه‌باد؛mkhanehbad@Ferdowsi.um.ac.ir E-mail: