تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه گسلی میامی - البرز خاوری بر پایه شواهد آزمایشگاهی

تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه­  گسلی میامی - البرز خاوری–  بر پایه شواهد آزمایشگاهی

معصومه رستمیان1، محسن خادمی2، سیدسعیدالرضا اسلامی2 و حکیمه شهبازی1

تاریخ دریافت:  08/ 11/ 1393                                                          تاریخ پذیرش: 21/01/ 1395

چکیده

در بخش باختری پهنه گسلی میامی به عنوان مرز دو پهنه ساختاری ایران مرکزی و بینالود، به­ دلیل اینکه تغییرات راستای گسل میامی بیشتر در زیر پوشش آبرفتی و یا بلوک­ های جابه‌جا شده سنگی پنهان مانده است، مشاهدات طبیعی جزیی و محدود به­ تنهایی پاسخگوی ابهاماتی چون تاریخچه­ دگرریختی و تکوین پهنه نیست. در این پژوهش برای آسانی دسترسی به­ واقعیت زمین‌‌ساختی موجود، مدل­ سازی تجربی در قالب 5 نوع آزمایش با ترکیبی از تنش ­های برشی راست­گرد و چپ­گرد با فشارشی در شرایط تغییر زاویه مرزهای گسلی پهنه مورد مطالعه انجام شد. بر پایه نتایج این پژوهش، شواهد حاصل از آزمایش با سازوکار اعمال تنش از نوع امتدادلغز راست­گرد با مؤلفه­ فشارشی همانندی زیادی با شواهد صحرایی بخش باختری پهنه گسلی میامی از جمله چین­ ها، برش­های ریدل، هندسه و خم­ های گسلی و موقعیت دوپلکس های گسلی دارد. جنبش ایجاد شده با سازوکار برش ناهم­ محور راست­گرد با مؤلفه فشارشی، توزیع دگرریختی منطقه را بر عهده دارد. این مدل آزمایشگاهی، بینش مناسبی از نوع و تاریخچه دگرریختی را فراهم کرده است؛ به ­طوری که بر پایه آن می ­توان ادعا کرد که بخش باختری گسل میامی در اثر برش ناهم ­محور راست­گرد با مؤلفه فشارشی دگرریخت شده و چرخش حاصل از این برش، روند ساختارها را در زمان­های مختلف تغییر داده است.

کلیدواژه‌ها: مدل سازی آزمایشگاهی، دگرریختی ناهم­ محور، همگرایی مورب، گسل میامی، البرز خاوری.

1کارشناسی­ ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

نویسنده مسئول: معصومه رستمیان؛   m.rostamiyan@yahoo.comE-mail: