سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق‌کند، شمال زنجان

سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت­ های آق‌کند، شمال زنجان

محمد ابراهیمی1، حسین کوهستانی1 ،  میرعلی ­اصغر  مختاری1  و  مریم فیضی2

تاریخ دریافت:  18/ 05/ 1394                                          تاریخ پذیرش: 28/ 01/ 1395

چکیده

منطقه آق‌کند در فاصله 48 کیلومتری شمال زنجان جای دارد و بخشی از زیرپهنه طارم در پهنه ساختاری البرز- آذربایجان به شمار می‌رود. سنگ‌های اسیدی رخنمون ‌یافته در این منطقه شامل گدازه‌های ریولیتی- ریوداسیتی، پرلیت، پیچستون و ایگنیمبریت به سن الیگوسن هستند. ریولیت­ ها و ریوداسیت­ ها به شکل­ های گنبد و روانه‌های گدازه رخنمون دارند. پرلیت‌ها در بخش ­های پایینی گنبدهای ریولیتی- ریوداسیتی قرار گرفته‌اند. بررسی‌های ژئوشیمیایی بیانگر ماهیت کالک­ آلکالن و ویژگی کمان ماگمایی برای این سنگ­ هاست. الگوی عناصر کمیاب خاکی این سنگ ­ها نشان­ دهنده غنی­ شدگی آنها در LREE با نسبت بالای LREE/HREE و بی‌هنجاری منفی مشخص Eu است. بی‌هنجاری­ های مثبت عناصر Pb، Rb و Th در نمودار­های عنکبوتی بیانگر دخالت پوسته قاره ­ای در تکوین و تحول ماگمای مادر سنگ­ های اسیدی این منطقه است. در نمودارهای تمایز محیط زمین‌ساختی، سنگ‌ های اسیدی منطقه آق‌کند در موقعیت پس از کوهزایی قرار می‌گیرند. مجموعه شواهد سنگ‌ن گاری، سنگ‌ شناسی و ژئوشیمی بیانگر این است که در مراحل پایانی پس از برخورد قاره‌ای، سنگکره زیرقاره‌ای ستبر شده البرز، از قاعده پوسته جدا و توسط گوشته داغ سستکره‌ای جایگزین شده ‌است. بالاآمدگی گوشته داغ سستکره‌ای سبب ذوب‌ بخشی سنگ کره زیرقاره ­ای شده و سنگ‌های بازالتی الیگوسن منطقه مورد مطالعه را به وجود آورده است. جای‌گیری ماگمای بازالتی یاد شده در ترازهای بالای پوسته قاره‌ای، موجب ذوب بخشی پوسته شده و ماگماهای اسیدی را تولید کرده است. در اثر سرد شدن سریع گدازه‌های اسیدی، سنگ‌های شیشه‌ای مانند ابسیدین تشکیل شده­ اند که در مجاورت با آب­ های جوی و گرم به پرلیت تبدیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: سنگ‌شناسی، ژئوشیمی، پرلیت، آق‌کند، زنجان، البرز- آذربایجان.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

نویسنده مسئول: محمد ابراهیمی؛ E-mail: ebrahimi@znu.ac.ir