بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل دیوپسید، گارنت و کانی‎های همراه در هورنفلس‎های کالک- سیلیکات در هاله دگرگونی الوند، همدان، باختر ایران

بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل دیوپسید، گارنت و کانیهای همراه در هورنفلسهای کالک- سیلیکات  در هاله دگرگونی الوند، همدان، باختر ایران

هاله قربانی1، محسن مؤذن2 و  عادل ساکی3

تاریخ دریافت:  06/ 08/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 26/ 02/ 1395

چکیده

هورنفلس­ های کالک- سیلیکات همدان حاصل گرمای باتولیت الوند روی سنگ­ های آهکی بوده است. مجموعه کانی­ های دگرگونی در این سنگ ­ها عبارت است از وزوویانیت گارنت کلینوپیروکسن ترمولیت/ اکتینولیت کوارتز کلسیت ± اپیدوت. سنگ­ های مورد مطالعه طی دو مرحله دگرگونی پیشرونده و پسرونده تشکیل  شده‌اند. ترکیب شیمیایی کانی ­های کلینوپیروکسن و گارنت در هورنفلس ­های کالک- سیلیکات مورد مطالعه با استفاده از تجزیه EPMA نشان می­ دهد که این کانی ­ها بیشتر از نوع دیوپسید و گروسولار هستند. دماسنجی بر پایه ترکیب شیمیایی کانی­های دیوپسید و گارنت همزیست با ترمولیت/ اکتینولیت، کوارتز و... دمای تشکیل حدود 550 درجه سانتیگراد را نشان می­ دهد. فشار دگرگونی در حدود  3/5 کیلوبار به دست آمد. ترکیب سیال برای این سنگ­ ها XCO2 را در حدود 0/2 به دست می­ دهد که مشخص می ­کند در طول واکنش­ های دگرگونی پیشرونده تشکیل‌دهنده این سنگ‌ها، کانی­ های کربناتی واکنش داده‌اند و مقدار آنها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها: باتولیت الوند، هورنفلس کالک- سیلیکات، ترکیب سیال، دما- فشار، همدان.

1دانشجوی دکترا، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران

نویسنده مسئول: هاله قربانی؛  E-mail: haleh_ghorbani@tabrizu.ac.ir