تحلیل لیتوفاسیس ها و شرایط رسوب گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران

تحلیل لیتوفاسیس ­ها و شرایط رسوب­گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران

رضا فرخنژاد1، بیژن اسفندیاری2 و احمد معتمد3

تاریخ دریافت:  03/ 09/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 08/ 02/ 1395

چکیده

در این مقاله واحد سنگ­ چینه­ ای سازند فجن به سن پالئوسن در شمال باختر شاهرود (البرز خاوری) مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب سنگی اصلی سازند مزبور در مقطع مطالعه شده کنگلومرا و ماسه ­سنگ و ستبرای آن برابر با 172/5 متر است که با همبری از نوع ناپیوستگی فرسایشی موازی، لایه­ های آهکی کرتاسه پایانی را می­ پوشاند و همبری بالایی آن با سنگ ­آهک زیارت به سن ائوسن تدریجی است. بخش گسترده سازند فجن در مقطع مورد مطالعه را ارتوکنگلومرای پلی ­میکتیک و پلی ­مودال با دانه­ های گرد شده تا نیمهگرد شده تشکیل می ­دهد. جنس این دانههای آواری که به ­طور کلی کروی تا بیضوی شکل هستند، سنگ ­آهک، ماسه­ سنگ و چرت است. سنگ‌ رخساره­ های کنگلومرایی پالئوسن با دو رخساره گراولی دانه پشتیبان (با گستردگی دانه­ ای بیشتر) به اشکال توده ­ای (Gcm) و همراه با لایه ­بندی افقی (Gh) مشخص می ­شوند که در سامانه رودخانه ای بریده بریده تشکیل شده­ اند. این موضوع با وجود شواهدی مانند فراوانی و بافت متراکم گراول­ ها، فابریک ایمبریکاسیون که نشان از جریان دیرینه یک­ سویه دارد، نبود فسیل به دلیل ماهیت اکسیدکنندگی محیط رسوبی، وجود عدسی­ های ماسه ­سنگی دارای لایه­ بندی مورب ناوه­ای شکل (St) و گرد تا نیمه گرد بودن بیشتر گراول­ های موجود که نشان از دور از منشأ بودن آنها دارد، تفسیر می ­شود. فراوانی بار بستر بیشتر در اندازه پبل تا کابل، وجود گراول­ هایی در حد بولدر، نبود رسوبات گلی دشت سیلابی و تداوم جانبی زیاد لایه­ های کنگلومرایی، دلایلی هستند که محیط رسوبی شناسایی شده را از نوع رودخانه مئاندری متمایز می­کنند. لایه­ های ماسه­ سنگی مورد بررسی با رخساره­ های دارای ریپل‌مارک (Sr) و لایه­ بندی مورب مسطح (Sp) تبیین شده، از نوع ساب‌ ­لیتارنایت و کوارتز‌آرنایت هستند و در سامانه دلتایی تحت نفوذ کشند نهشته شده ­اند. معیارهای این تشخیص عبارتند از: وجود ساختار ریپل‌مارک تداخلی که نمایانگر تغییر در سوی جریان حامل ذرات آواری است، نیمه‌گرد شده تا گرد شده بودن دانه­ های ماسه که می ­تواند معرف جابهجایی مکرر دان ه­ها پس از ته‌نشست در محیط رسوبی باشد، جورشدگی خوب، بلوغ بافتی بالا، ناچیز بودن مقدار ماتریکس که وجه تمایز دلتای مشخص شده از انواع دیگر دلتاهاست و لایه­بندی مورب درهم که آشکارترین نشانه از وجود جریان­ های رفت و برگشتی کشندی است.

کلیدواژه­ ها: البرز خاوری، پالئوسن، سازند فجن، محیط رسوبی، کنگلومرا، ماسه­ سنگ.

1دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3استاد، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

نویسنده مسئول: رضا فرخ‌نژاد؛ E-mail: farokhnejad_reza@yahoo.com