روابط کاهیدگی پارامترهای حرکتی زمین در خاور ایران

  روابط کاهیدگی پارامترهای حرکتی زمین در خاور ایران

نوشته: دکترناصر حافظی مقدس *   و دکتر علی کمک پناه**

چکیده

        برآورد روابط کاهیدگی پارامترهای حرکتی زمین از جمله مسائل مهم در ارزیابی خطر زمین لرزه و از موضوعات تحقیقــاتی جالب در مهندسی زلزله است. در این مطالعه، نحوه کاهیدگی پارامترهای حرکتی زمین شامل شتاب، سرعت، جابه‌جایی و طیف پاسخ  افقی و قائم در خاور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل کاهیدگی Fukushima(1990) & Tanaka  و تحلیل دو مرحلهای استفاده شده است. پارامترهای ثابت مدل کاهیدگی با استفاده از 128 رکورد مربوط به 54 زمین لرزه با بزرگی بیش از 5/4 ریشتر و شتاب کمینه g 0/015  برای سه گروه مصالح مختلف تعیین شده است.

کلید واژه‌ها: روابط کاهیدگی، خاور ایران، زلزله، شتاب

* دانشکده علوم زمین ، دانشگاه صنعتی شاهرود

** گروه عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران