چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه- خاور حوضه کپه‌داغ

چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در  برش های باغک و شوریجه- خاور حوضه کپه‌داغ

مرضیه علامه1، اسداله محبوبی2، رضا موسوی حرمی2 و محمد خانه‌باد3

تاریخ دریافت:  19/ 12/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 04/ 07/ 1395

چکیده

سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) از سنگ­های سیلیسی آواری و چند افق کربناته تشکیل شده است. به منظور بررسی محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی، دو برش چینه‌شناسی در شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ در نزدیکی روستاهای باغک و شوریجه مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات صحرایی و سنگ‌نگاری به شناسایی رخساره­ های سیلیسی آواری و کربناته انجامیده است؛ که در ۴ محیط لاگون، پشته سدی، حاشیه ساحلی و دریای باز رسوب کرده­ اند. تحلیل چینه‌نگاری سکانسی سبب شناسایی ۳ سکانس رسوبی در هر دو برش مورد مطالعه شده است. مقایسه منحنی ­های تفسیر شده سطح آب دریا در برش­ های مورد مطالعه با منحنی جهانی آلبین- سنومانین، نشان­دهنده شباهت­ های نسبی و تفاوت­ هایی است که می­ تواند در ارتباط با تغییرات موقعیت زمین‌ساختی ناحیه مورد مطالعه و نرخ رسوب‌ گذاری باشد.

کلیدواژه‌ها: آیتامیر، آلبین- سنومانین، چینه‌نگاری سکانسی، رخساره، محیط رسوبی.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: اسداله محبوبی؛  E-mail:mahboubi@um.ac.ir